Studies van Unia

De studies van Unia getuigen van een multidisciplinaire aanpak en verzamelen objectieve, betrouwbare data. Die data zijn de bouwstenen van een op feiten gebaseerd beleid.

Diversiteitsbarometer

Met haar 'Diversiteitsbarometer' brengt Unia de volgende aspecten van de Belgische samenleving in kaart:

  • De discriminatiegraad: het gedrag tegenover bepaalde doelgroepen in de samenleving. Die doelgroepen worden gekenmerkt door hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie enzovoort.
  • De tolerantiegraad: de attitudes tegenover die doelgroepen.
  • De participatiegraad: de mate waarin die doelgroepen bijdragen tot de samenleving.

De 'Diversiteitsbarometer' is gericht aan drie bestemmelingen: beleidsverantwoordelijken; sociale partners en het middenveld; en supranationale instanties, om zo de verplichtingen van monitoring en evaluatie uit mensenrechtenverdragen na te komen.

Unia wil regelmatig verslag uitbrengen over de sectoren die het meeste betrokken zijn bij diversiteit: tewerkstelling, huisvesting en onderwijs. Daarom publiceren we tweejaarlijks een 'Diversiteitsbarometer’ gewijd aan een van die drie thema’s. In 2012 verscheen de eerste 'Diversiteitsbarometer: Werk'; in 2014 de eerste 'Diversiteitsbarometer: Huisvesting' en in 2018 de eerste 'Diversiteitsbarometer: Onderwijs'. Daarna hernemen we de cyclus. Zo kunnen we de vergaarde data om de zes jaar vergelijken.

Socio-economische monitoring

Werkgelegenheid is één van de hoogste prioriteiten van de regeringen in ons land. Of het nu gaat om economisch herstel, industriële ontwikkeling, technologische innovatie, ontwikkeling van het ondernemerschap, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, mobilisatie van de sociale partners en van de politieke wereld: werkgelegenheid heeft altijd centraal gestaan in de ontwikkeling van onze samenleving.

De 'Socio-economische monitoring' is een instrument van Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in samenwerking met het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en experten. Het heeft tot doel de situatie van personen op de arbeidsmarkt  naargelang hun origine en migratieachtergrond in beeld te brengen.

Het eerste rapport van de 'Socio-economische monitoring' verscheen in 2013; het tweede rapport in 2015; het derde rapport in 2017 en het vierde rapport in 2020.

Volg ons op onze sociale media