Arbeidshof Brussel (Franstalig), 22 december 2022

22 december 2022
Actiedomein: Werk
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Verschillende werknemers dienen een klacht in wegens pesterijen op grond van de Welzijnswet. Het arbeidshof stelt vast dat er geen herhalingsgevaar is en daardoor hebben de betrokkenen geen belang meer bij een rechterlijk stakingsbevel.

Datum: 22 december 2022

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: racisme, geloofsovertuiging, gezondheidstoestand, handicap

De feiten   

Verschillende werknemers dienen een klacht in tegen hun hiërarchische verantwoordelijke voor pesterijen. Ze betichten hun verantwoordelijke van denigrerende uitlatingen (die te maken hebben met afkomst en geloofsovertuiging), van ongepaste uitlatingen in geval van arbeidsongeschiktheid (die te maken hebben met gezondheidstoestand en handicap) en van het niet respecteren van de aanbevelingen van de preventieadviseur-bedrijfsarts.

Ze baseren zich op artikel 32decies § 2 en/of § 3 van de Welzijnswet (artikel 6  antidiscriminatiewet en artikel 6 antiracismewet bepalen dat in geval van pesterijen op het werk enkel de Welzijnswet van toepassing is).

Op grond van de Welzijnswet kan de voorzitter van de arbeidsrechtbank de staking bevelen van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Aan de werkgever kunnen maatregelen worden opgelegd (zoals het toepassen van preventiemaatregelen en maatregelen die ervoor zorgen dat een einde wordt gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk).

Beslissing

Het arbeidshof stelde vast dat de hiërarchische verantwoordelijke werd ontslagen. De werknemers die de initiële klacht hadden ingediend werkten niet meer in het bedrijf.

Het arbeidshof beoordeelt de verschillende vorderingen niet apart (het vaststellen van de pesterijen, het stakingsbevel en de forfaitaire schadevergoeding), maar beperkt zich tot de vaststelling dat er geen herhalingsgevaar is. Bijgevolg hebben de betrokkenen geen belang meer bij een stakingsbevel.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 22-12-2022

Downloads