Hof van Justitie van de Europese Unie, 10 februari 2022

10 februari 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een arbeider kan omwille van een handicap zijn job niet meer uitoefenen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoordt bevestigend op de prejudiciële vraag of de verplichting tot redelijke aanpassingen uit Richtlijn 2000/78/EG, ook betekent dat de betrokkene een andere functie krijgt aangeboden.

Datum: 10 februari 2022

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Criterium: handicap

Feiten

Een arbeider krijgt tijdens zijn proefperiode een hartaandoening en er wordt een pacemaker geplaatst. Daardoor kan hij zijn functie niet meer uitoefenen want hij mag niet worden blootgesteld aan elektromagnetische velden. De arbeider wordt tijdelijk aangesteld als magazijnier, maar krijgt dan toch zijn ontslag. Personeelsleden die een proeftijd doorlopen, en als persoon met een handicap worden erkend, komen immers niet in aanmerking voor een aanstelling in een andere functie binnen de onderneming.

De arbeider trekt naar de Raad van State en die stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. In Richtlijn 2000/78/EG (artikel 5) staat dat personen met een handicap aanspraak kunnen maken op redelijke aanpassingen. De Raad van State wil weten of dit ook de verplichting inhoudt om de betrokkene eventueel aan te stellen in een andere functie (dan wel of de redelijke aanpassingen beperkt blijven tot de bestaande functie).

Beslissing

Het Hof van Justitie van de Europese Unie beantwoordt deze prejudiciële vraag bevestigend. Het begrip redelijke aanpassingen voor personen met een handicap houdt in dat een werknemer – met inbegrip van een werknemer die een proeftijd doorloopt – die wegens zijn handicap ongeschikt is verklaard voor zijn functie, moet worden aangesteld in een andere functie waarvoor hij de vereiste capaciteiten en bekwaamheden heeft en waarvoor hij beschikbaar is, op voorwaarde dat deze maatregel voor de werkgever geen onevenredige belasting vormt.

Het arrest wordt besproken in Jonathan de Wilde d’Estmael en Lucas Schaffers, “Arrêt ‘HR Rail’: l’obligation de réaffecter le travailleur handicapé à un autre poste à titre d’aménagement raisonnable », Journal de droit européen 2022, 276-279.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: HvJ, C-485/20, EU:C:2022:85, 10-02-2022