Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen, 3 juni 2020

3 juni 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen

Door een chronische ziekte stapte een werkneemster van een Waalse semi-openbare dienst over van een voltijds uurrooster naar een medisch halftijds uurrooster. Omwille van medische aanbevelingen werd dit systeem meerdere jaren toegepast. Na 4 jaar krijgt ze te horen dat ze, op grond van het personeelsstatuut, geen recht meer heeft op dit systeem. Om halftijds aan de slag te blijven, wordt haar voorgesteld om deeltijds verlof te nemen om persoonlijke redenen. Maar dat voorstel houdt een gevoelige loonvermindering in (60% van haar volledig loon voor de niet-gepresteerde halftijds). De werkneemster meent dat de werkgever zich daardoor schuldig maakt aan een weigering van redelijke aanpassing.

Datum: 3 juni 2020

Instantie: rechtbank eerste aanleg Bergen

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank meent dat de bepalingen van het personeelsstatuut niet strijdig zijn met het Waals Decreet van 6 november 2008.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.1steA. Bergen, 3-06-2020