Artikel 1 § 2: “personen met een handicap”

Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Jette Ring (2013)

In feite

HK Danmark, een Deense vakbond, heeft twee zaken tot schadevergoeding ingesteld in naam van Mevrouw Ring en Mevrouw Skouboe Werge, omwille van hun ontslag met beperkte opzegvergoeding. De vakbond was de mening toegedaan dat de twee dames in kwestie een handicap hadden en hun respectievelijke werkgevers er toe gehouden waren een werktijdvermindering voor te stellen. De vakbond stelt eveneens dat de nationale bepaling inzake beperkte opzegvergoeding niet op deze twee werkneemsters kon toegepast worden want hun afwezigheid omwille van ziekte is te wijten aan hun handicap.

Z (2014)

In feite

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Z., een wensmoeder die een kind heeft gekregen dankzij een draagmoederschapsovereenkomst, en anderzijds een “Government department” (Iers ministerie) en de “Board of management of a community school” (raad van bestuur van een openbare school; hierna: „Board of management”), over hun weigering om haar naar aanleiding van de geboorte van dit kind aan zwangerschaps- en bevallingsverlof of adoptieverlof gelijkwaardig betaald verlof toe te kennen. 

Daouidi (2016)

In feite

Op 17 april 2014 is Daouidi door Bootes Plus in dienst genomen als keukenhulp in een van de restaurants van een hotel in Barcelona. Op 3 oktober 2014 is Daouidi uitgegleden op de vloer van de keuken van het restaurant waar hij werkte. Hierbij heeft hij zijn linkerelleboog ontwricht, die in het gips moest worden gezet. Op dezelfde dag heeft Daouidi een procedure ingesteld tot erkenning van zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Op 26 november 2014, terwijl hij nog tijdelijk arbeidsongeschikt was, heeft Daouidi van Bootes Plus een mededeling van ontslag om dringende redenen ontvangen.

D.W. (2019)

In feite

Op 1 juli 2004 werd DW in dienst genomen door Nobel Plastiques Ibérica. Zij leed aan epicondylitis. Deze aandoening is aangemerkt als „beroepsziekte” en DW was tijdelijk arbeidsongeschikt gedurende meerdere perioden. Zij heeft na elke werkhervatting een medisch onderzoek ondergaan. Na elk bezoek werd vastgesteld dat zij „geschikt [was] met beperkingen” om haar functie uit te oefenen. Nobel Plastiques Ibérica heeft DW op 22 maart 2017, toen zij tijdelijk arbeidsongeschikt was, een ontslagbrief gestuurd houdende ontslag om objectieve redenen, en zich beroepen op economische, technische, productie- en organisatorische redenen. 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

I.B. v. Griekenland (2013)

In feite

Een groot deel van de werknemers van een onderneming die juwelen vervaardigt vragen de werkgever een collega te ontslaan nadat ze vernemen dat hij seropositief is om zo “hun gezondheid en hun recht op werk te vrijwaren”. De werkgever trachtte zijn werknemers gerust te stellen door een dokter uit te nodigen die hen uitlegde dat er geen risico’s waren indien voorzorgen werden genomen. De werknemers bleven het ontslag van de collega eisen en de werkgever stemde hierin uiteindelijk toe. 

VN Comité voor rechten van personen met een handicap

F. vs. Oostenrijk (2015)

In feite

De klager is blind en hangt af van het openbaar vervoer voor zijn beroepsmatige en privé verplaatsingen. In augustus 2011 heeft Linz Linien GmbH, een maatschappij eigendom van de stad die al het openbaar vervoer in de regio beheerd, tramlijn 3 verlengd maar geen enkele halte van het verlengde stuk is uitgerust met een digitaal audio systeem.

X vs. United Republic of Tanzania (2017)

In feite

The author is a person with albinism. On 10 April 2010, he was fetching firewood when two young men between the ages of 14 and 30 came. They hacked off half of his left arm, from below the elbow, and left him behind, alone. When he regained consciousness, he was in great pain and screamed for help. Villagers took him to the Municipal Hospital, where he received treatment. The author’s arm was never found and it is assumed that the men took it with them. The matter was reported to the police, but there has been no prosecution.