Het referentieadres voor personen die in een mobiele woning verblijven

29 november 2017
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Personen die in een mobiele woning verblijven, hebben geen hoofdverblijfplaats. Zij hebben de mogelijkheid om zich op een referentieadres in te schrijven bij een natuurlijke of rechtspersoon. De bevoegdheid voor inschrijving en controle voor een referentieadres ligt bij de gemeente.

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting ontvingen verschillende meldingen en signalen van organisaties over problemen bij zowel de inschrijving op een referentieadres als de controle op personen die ingeschreven zijn op een dergelijk referentieadres. De toepassing van de geldende regels in de praktijk blijkt in een groot aantal gevallen problematisch waardoor de wet niet correct wordt nageleefd. De negatieve gevolgen voor de betrokken personen zijn bijzonder groot.

In dit advies wijzen Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede op onduidelijkheden in de Algemene Onderrichtingen die leiden tot problematische interpretaties door gemeenten in hun oordeel over het al dan niet toekennen van een referentieadres of het overgaan tot ambtshalve afvoering bij controle. Daarnaast wijst dit advies ook op het gevaar voor ongelijke behandeling door het invoeren van de nieuwe definitie van tijdelijke afwezigheid. We besluiten met enkele aanbevelingen.

Update

In 2018 gaf de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken een positief gevolg aan ons advies: hij verstuurde op 18 september 2018 een omzendbrief naar de lokale overheden om te herinneren aan de wettelijke grondslag en de reglementering te verduidelijken.