Strijd tegen sociale dumping

16 december 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Unia vraagt de Belgische afgevaardigden bij de Europese Unie om de herziening van de detacheringsregels voor werknemers goed te keuren. Na aanpassing van deze richtlijn moet België ze in nationale wetgeving omzetten zodat de obstakels voor vrij verkeer van werknemers op basis van hun nationaliteit verdwijnen.

Voer op Europees niveau nieuwe regels in over de detachering van werknemers en de strijd tegen sociale dumping en zet die in Belgisch recht om 

In maart 2018 werd een compromis bereikt om Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, te wijzigen. Het compromis werd op 29 mei door het Europees Parlement geaccepteerd. 

De wijziging is bedoeld om sociale dumping aan te pakken door middel van betere loonvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers en de vermindering van de loonconcurrentie tussen ondernemingen. Die aanpassingen worden echter pas van kracht wanneer de lidstaten de eigenlijke inhoud van het beginselakkoord goedkeuren en ze deze nieuwe regels in nationale wetten hebben omgezet. 

Unia vraagt de Belgische afgevaardigden bij de Unie om de herziening van de detacheringsregels goed te keuren. Na aanpassing van de richtlijn moet België de richtlijn dan in nationale wetgeving omzetten. 

Zet richtlijn over vrij verkeer van EU werknemers om en financier Unia en Myria om hun nieuwe taken te kunnen uitvoeren 

België moest Richtlijn 2014/54/EU, die een einde wil maken aan de struikelblokken voor het vrij verkeer van EU-werknemers en hun familieleden, voor 21 mei 2016 omzetten. Daarnaast moest ook een einde worden gemaakt aan discriminatie op grond van nationaliteit, en dit in verschillende domeinen zoals werk, onderwijs, huisvesting, fiscaliteit en sociale voordelen. 

Om dit te bereiken, voorziet de richtlijn in de oprichting of aanduiding van een of meer onafhankelijke instanties om gelijke behandeling te bevorderen en EU-werknemers te steunen. Unia (voor kwesties die onder de bevoegdheid van de gewesten en gemeenschappen vallen) en Myria (voor kwesties die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen) werden als referentie-instanties aangeduid. 

Unia en Myria vragen de Belgische overheden om deze richtlijn nauwgezet om te zetten en om de beide aangeduide raadgevende instanties op een voldoende en duurzame manier te financieren zodat ze hun nieuwe taken kunnen vervullen. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.