Interfederale actieplannen uitwerken

Interfederale actieplannen mogen zich niet beperken tot een strikte definitie van de problemen, maar moeten de aandacht op deze intersectionaliteit en op de eventuele onderlinge samenhang vestigen. De doeltreffendheid van deze plannen hangt af van de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld, de opvolging en de evaluatie van deze plannen.

Bouw eindelijk een Interfederaal actieplan tegen racisme uit 

In 2016 verscheen een studie met de veelzeggende titel Racisme in België 15 jaar na de Durban verklaring: tijd voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Het engagement van België om een dergelijk plan te ontwikkelen dateert van 2001, toen de Wereldconferentie ter Bestrijding van Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid plaatsvond (Durban I).  

Ook de jaarverslagen van Unia tonen de grote nood aan een interfederaal actieplan. Discriminatie op basis van raciale criteria is nog steeds een al te courante ervaring voor talrijke burgers.  

Unia vraagt de volgende federale, gewestelijke en gemeenschapsregeringen samen een ambitieus en breed gedragen interfederaal actieplan tegen racisme, raciale discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid te ontwikkelen. Om zo’n plan doeltreffend te maken is overleg met het middenveld nodig, en in het bijzonder met de organisaties die de belangen behartigen van slachtoffers van racisme. Het proces is even belangrijk als het resultaat zelf en alle relevante actoren moeten daarom betrokken worden: overheden, sociale partners, het maatschappelijk middenveld, gerechtelijke actoren, academici enz. 

Evalueer de Interfederale strategie voor de integratie van Roma 

De Belgische strategie voor de integratie van Roma dateert van februari 2012. Het regeerakkoord (2014) voorzag een evaluatie en bijstelling van deze strategie maar dit is niet gebeurd. Op Europees niveau verscheen ondertussen de Tussentijdse evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma

De situatie van Roma en in het bijzonder extra kwetsbare subgroepen als Romajongeren en Romavrouwen blijft precair in ons land. De federale en regionale beleidsniveaus hebben onvoldoende aandacht voor deze groep waardoor lokale besturen er vaak alleen voor staan. 

Unia vraagt dat de volgende regeringen een evaluatie van het huidige nationale actieplan voor de integratie van Roma uitvoeren en hun beleid afstemmen op de noden die deze evaluatie aan het licht brengt. Een interfederaal actieplan legt best de focus op de hiaten die de huidige aanpak laat ten aanzien van deze specifieke doelgroep. Er is ook nood aan een integrale aanpak van zogenaamde zigeunerhaat. 

De thematische vergaderingen van het Nationaal Roma Platform over onderwijs, tewerkstelling, gezondheid en wonen kunnen hierbij ondersteunend werken.

Bouw het Interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen uit 

Het huidige Interfederaal Actieplan ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en geweld tegen personen omwille van hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of intersekse/DSD-conditie geldt voor de periode 2018-2019. SOGI is een internationale term die steeds meer gebruikt wordt voor deze groep mensen en hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit en -expressie aan te duiden (Sexual Orientation and Gender Identity and Gender Expression).  

Unia vraagt dat de volgende regeringen, in navolging van de huidige, een interfederaal actieplan uitwerken dat een beleidsdomein en -niveau overstijgende impact heeft, met bijkomende aandacht voor het lokale niveau en op basis van een evaluatie van het huidige plan. 

Het onderzoek naar verbaal en fysiek geweld tegenover holebi’s is niet alleen fragmentarisch, maar stilaan ook gedateerd. Daarom vraagt Unia de volgende regeringen om structureel wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar verbaal en fysiek geweld tegenover holebi’s met bijzondere aandacht voor extra kwetsbare subgroepen (intersectionele benadering).