Kettingmail: ‘Dit is geen zever !!! Dit is een feit ...’

In de kettingmail 'Dit is geen zever !!! Dit is een feit ...' verspreidt de auteur doelbewust foutieve informatie die gericht is tegen twee bepaalde groepen: moslims en Marokkanen. Hij stelt dat zij in België van extra financiële voordelen genieten dankzij hun dubbele nationaliteit. 

Fragment uit de kettingmail

Beste vrienden,

Ter info wil ik jullie iets laten weten dat ik uit zeer goede bron vermeden heb.
Hebben jullie je ook al afgevraagd waarom Marokkanen veel gemakkelijk een woning kunnen kopen dan de Belgische werkende mens ?

Ziehier de uitleg :
En geïmmigreerde Marokkaan (die nog altijd zijn dubbele nationaliteit bewaart – wat een stommiteit) kan via de Bank van Marokko een huis kopen op ZIJN naam.
Wat gebeurt er nu ? Het gebouw wordt gekocht door de Bank van Marokko en blijft diens eigendom voor altijd. Nog altijd geen probleem nietwaar ?
Maar hier komt het : de koper, altijd een MAN (maar nee de Islam discrimineert niet !) mag voor altijd in het huis blijven wonen, gevolgd door een erfgenaam, MANNELIJK natuurlijk en zo verder….. U begint zich te enerveren ? Ik ook !
Maar we gaan verder . Ze betalen aan de bank (of ze nu werken of niet) 150 euro per maand voor een aankoopsom van +/- 150.000 euro !
Mààààr nadat ze het huis door de bank hebben laten kopen, mogen ze de 1,2,3….appartementen verhuren aan 500 euro per maand, zonder aan de Bank van Marokko ook maar één cent te moeten afgeven.

Analyse

Klopt de inhoud van de kettingmail? 

1. Islamitisch of renteloos bankieren bestaat niet in België

Dat bevestigt de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen in België (nu FSMA). Het voornaamste verschil met conventioneel bankieren is dat islamitisch bankieren volledig in overeenstemming moet zijn met de sharia: er kunnen geen interesten aangerekend worden. De bank koopt het huis zelf en blijft eigenaar tot het volledige aankoopbedrag aan de bank wordt terugbetaald! Het feit dat de bank eigenaar blijft, betekent dat de koper niet vrij kan beslissen aan welk bedrag hij het huis onderverhuurt. In de kettingmail wordt beweerd dat moslims hun huis of appartement onderverhuren aan riante bedragen die veel hoger zouden liggen dan het afbetalingsbedrag, dat is dus fout. 

Zoals gezegd bestaat er in België geen enkele (geregistreerde) kredietinstelling die Sharia-conforme praktijken toepast. Iedereen die in België een onroerend goed wil kopen, zal ongeacht zijn of haar (dubbele) nationaliteit het geleende bedrag aan de bank moeten aflossen. Daar komt nog rente bovenop: de hypotheekrente. De omvang van de lening is bovendien afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Het verschil met een shariabank is dat de koper meteen eigenaar wordt van het onroerend goed en niet moet wachten tot het volledige bedrag is afbetaald.

Het klopt echter wel dat rente door de Koran en Sharia (islamitische leer) wordt verboden en dat bepaalde moslims in uitzonderlijke gevallen afzien van een hypothecaire lening bij een conventionele bank. In dit geval wordt soms overgegaan tot collectieve aankoop van een woning (dus samen met andere familieleden of verwanten die gezamenlijk het totale aankoopbedrag bijeen brengen). Wie echter niet leent bij een geregistreerde kredietinstelling in België, verliest ook het fiscaal voordeel dat verkregen wordt als men een lening aangaat voor een eigen woning.

2. Er bestaat geen Bank van Marokko in België

In de kettingmail wordt vermelding gemaakt van de Bank van Marokko die in België renteloze kredieten zou verlenen aan moslims. Na onderzoek blijkt echter dat er geen enkele geregistreerde hypotheekonderneming bestaat in België die deze naam draagt. Er zijn in België buitenlandse banken die krediet verlenen: bank van New York, bank van India, … Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen banken die in een lidstaat van de Europese Gemeenschap zijn gevestigd, en banken die in een land buiten de EU gevestigd zijn. Buitenlandse banken die in België een bijkantoor hebben en die bankactiviteiten uitoefenen in België moeten daarvoor een vergunning bekomen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, vroeger CBFA). De FSMA is als enige autoriteit belast met het toezicht op de meeste financiële instellingen en de financiële diensten die aan het publiek worden aangeboden. Een buitenlandse kredietinstelling in België krijgt pas een vergunning als zij voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Banken die hoofdvestigingen hebben in een lidstaat van de Europese Economische ruimte, moeten een vergunning verkrijgen van de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst. Meer informatie vind je op de website van de FSMA

3. Eigenaren moeten registratierechten en kadaster betalen

Elke persoon die in België een eigendom koopt moet ongeacht of het aankoopbedrag met enige middelen of met hulp van een kredietinstelling bekomen wordt:

a. registratierechten betalen
b. kadaster betalen

Meer info vind je hier. 

4. Niet enkel de Koran, maar ook de Bijbel stelt rente gelijk met woeker

In de Koran zijn vier verzen gewijd aan het verbod op renteneming. Rente is verboden omdat het gelijkgesteld wordt met woeker en elke gelovige moet woekerwinst vermijden. Ook in de Bijbel vinden we verzen terug die interest en woeker verbieden. Het is pas met de opkomst van het kapitalisme vanaf eind 18e eeuw dat rente algemeen aanvaard werd. Tijdens de middeleeuwen werden woekeraars gedood.

Wat is de eigenlijke bedoeling van de auteur?

De auteur van de kettingmail verspreidt doelbewust foutieve informatie die gericht is tegen twee bepaalde groepen: moslims en Marokkanen. Hij stelt dat moslims (en Marokkanen) in België van extra financiële voordelen genieten dankzij hun dubbele nationaliteit (de Belgische + de nationaliteit van het land van herkomst).

Bovendien schept de auteur een sfeer van bedreiging ("hele straten zijn al Marokkaans en het breidt zich steeds maar uit") en hij beschuldigt moslims ook van profitariaat. Volgens de auteur stempelen ze praktisch allemaal, ontvangen ze kinderbijslag voor hun rits kinderen (die ook rijk worden door dit systeem), betalen ze geen belastingen en gaan ze het verdiende geld uitgeven in hun land van herkomst. Naast de vele clichés en de vooroordelen worden begrippen als religieuze overtuiging (moslims) en nationaliteit (Marokkanen) steevast door elkaar gebruikt.

Er is sprake van aanzet tot haat

Deze kettingmail is racistisch en zet aan het tot haat tegenover Marokkanen en moslims volgens de bepalingen in de antiracismewet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd in de wet van 10 mei 2007) en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

Onder “aanzetten tot” dient begrepen te worden: ophitsen, aanstoken, oproepen en provoceren tot bepaalde feiten of reacties (in dit geval door gebruik te maken van leugens). De auteur verspreidt foutieve informatie die op een zeer toegankelijke en eenvoudige manier is opgesteld, louter met de bedoeling om haat te zaaien tegen Marokkanen en moslims. De feiten over bepaalde aankoop- en verhuurpraktijken worden zeer geloofwaardig en zeer simplistisch voorgesteld. Zo is er in de kettingmail alleen sprake van financiële rechten van moslims en wordt er niets gezegd over hun plichten.

De inhoud van de kettingmail gaat dus verder dan louter informatie, ideeën of kritiek verspreiden. Kritiek kan, en mag zelfs schokkend, verontrustend of kwetsend zijn, ook al treft ze een bepaald deel van de bevolking. In deze kettingmail wil de auteur echter "aanzetten of aansporen tot haat". Dat wil zeggen dat de dader echt de bedoeling en de hoop heeft dat diegene tot wie hij zich richt andere personen of groepen zal discrimineren, haten of geweld tegen hen zal gebruiken. Deze kettingmail is opgesteld om gevoelens van haat op te wekken bij personen die de kettingmail lezen.

Het voorstellen van moslims en Marokkanen als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal (en financieel) stelsel en het gebruik van de zondebokargumentatie wordt omschreven als aanzet tot haat, discriminatie of geweld conform artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) en artikel 22 van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Deze kettingmail valt duidelijk onder deze bepaling.

Conclusie

Ontvang je deze kettingmail? Dan raden we je aan om deze analyse naar de verzender(s) van de kettingmail terug te sturen.

Achter deze kettingmail schuilt een strategie om haat en racisme te zaaien. Aanzetten tot haat en discriminatie kan strafbaar zijn en wie consequent dergelijke mails mee helpt verspreiden, kan beschouwd worden als medeplichtige. De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde bijvoorbeeld op 16 december 2005 drie personen wegens het verspreiden van de racistische versie van de populaire Kabouter Plopdans via mail en wegens het ter beschikking stellen van de geluidsversie op internet. Het is dus niet onschuldig om dergelijke mails door te sturen.