Kettingmail: ‘Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims’

Deze kettingmail stelt dat Brussel onder de leiding van een steeds groeiende moslimgemeenschap een sombere toekomst tegemoet gaat. Het gaat om een foutieve interpretatie van een onderzoek van professor Dassetto. 

De kettingmail

De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn.

Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. In uiterlijk 2030 zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen, waarmee de hoofdstad van de EU dan tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn.

De studie getiteld 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan.

Kritiek op moslims en islam is gevaarlijk.

Voorbeeld: Mark Elchardus, mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel. In deze studie wordt geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie.

Vigilance Musulmane deed hem onmiddellijk een proces aan de broek wegens discriminatie. Hetzelfde lot onderging de Belgische krant De Morgen, die een interview met Elchardus publiceerde.

Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.

Ook wordt er niets ondernomen tegen moslimgroeperingen die foto's verspreiden van het Belgische parlement waar de vlag van Al-Qaeda boven wappert.

Dat is klaarblijkelijk wél politiek correct bij onze zuiderburen. Ook het publiceren van interviews met moslimleiders die openlijk pleiten voor de invoering van de extreem racistische, discriminerende en antisociale islamitische Sharia wetgeving is in België geen enkel probleem.

Politiek correcte ziekte .

Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die joden lastig vallen en in elkaar slaan.

Gisteren berichtten we dat een 13 jarig meisje door vijf Marokkaanse klasgenootjes mishandeld werd, enkel omdat ze joods was. De Belgische politiek en de media - lijdend aan dezelfde politiek correcte ziekte als elders - doen er echter het zwijgen toe. En wie zoals Mark Elchardus er wél over schrijft, wordt vervolgd. De islamitische jodenhaters gaan echter vrijuit.

Ook zult u in Nederland niets lezen over de gevangenisopstand die de afgelopen dagen in België plaatsvond en die door speciale eenheden moest worden neergeslagen. Waarom dit verzwegen werd? U raadt het al:

de opstand werd veroorzaakt door moslims, en dan is het klaarblijkelijk geen probleem. De moslims eisten overigens het recht om ook de vloeren buiten hun cellen als gebedsruimte te kunnen gebruiken.

Nu iedere derde inwoner van Brussel moslim is en groeperingen zoals Vigilance Musulmane er voor zorgen dat de islam geen onderwerp van kritiek meer mag zijn, kan maar één conclusie worden getrokken: het geld dat wij aan Brussel overmaken gaat naar een stad die binnenkort geregeerd zal worden door moslims, die geen enkele andere visie dan die van de islam dulden.

Europeanen beginnen zich te verzetten

Toch gloort er hoop. In heel Europa beginnen burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.

In België wil het Vlaams Belang, één van de grootste politieke partijen, niet geïntegreerde Turken en Marokkanen het land uitzetten.

Zelfs het extreem liberale  Noorwegen bereidt de terugkeer van jonge moslims naar Afghanistan voor. In Zweden, één van de meest tolerante en islamvriendelijke landen in Europa, begint de bevolking in opstand te komen nu moslimgroeperingen door de staat blijken te worden gefinancierd met de door christenen betaalde kerkbelasting. En sinds in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen ook daar de ogen van de burgers open te gaan.

Burgeroorlogen

Deense rechtsextremisten bereiden zich zelfs al voor op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten door jonge Denen te leren met vuurwapens om te gaan. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft.

Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

Bron : http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/ssel-hauptstadt-von-eurabien.html;jsessionid=7A6AC95E85CBF3F0FB40FC5F3C08C316

Analyse

De kernboodschap

De kettingmail met de titel “Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims” stelt dat Brussel onder de leiding van een steeds groeiende moslimgemeenschap, een sombere toekomst tegemoet gaat. Enerzijds zou het strafbaar zijn om zich kritisch uit te laten over de islam en anderzijds zouden strafbare gedragingen door moslims niet worden bestraft omdat de samenleving er niet tegen durft op te treden.

Herkomst van de mail

De e-mail zegt haar mosterd te halen bij de studie “l’Iris et le Croissant” van Felice Dassetto, emeritus professor aan de Université catholique de Louvain (UCL). Door die verwijzing probeert men geloofwaardig over te komen.

Foutieve interpretatie van het onderzoek

De studie “l’Iris et le Croissant” focust zich op de moslimgemeenschap in Brussel. Eén van de bevindingen van professor Dassetto is het bestaan van een potentieel risico dat in Brussel de moslim- en de niet-moslimgemeenschap zich steeds verder, gescheiden van elkaar, ontwikkelen. Deze evolutie kan een aantal maatschappelijke problemen met zich meebrengen. De professor pleit daarom voor een eerlijk en oprecht debat over de islam. Een debat met wederzijds begrip om een helder en duidelijk beeld te krijgen van de islam en de islamgemeenschap. Bovendien wijst professor Dassetto erop dat de voornoemde separatistische ontwikkeling van de beide bevolkingsgroepen niet veralgemeend mag worden. Er zijn wel onderlinge contacten tussen beide gemeenschappen, maar dit maakte geen deel uit van het eerder vermelde onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek en de ideeën van de professor kunt u terugvinden in het (Franstalige) interview dat professor Dassetto gaf naar aanleiding van het twintigjarige bestaan van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (nu Unia).

De auteurs van de kettingmail misbruiken dit onderzoek dus om te verkondigen dat de moslims in Brussel de bevolkingsgroep is met de meeste invloed en macht, en dat in Brussel moslims alles mogen en niet-moslims dit maar (moeten) laten begaan. Deze conclusies worden echter niet als dusdanig onderschreven door de onderzoeker(s). 

Vertekend beeld van de realiteit

Naast de zogenaamde ‘legitimiteit’ die de kettingmail probeert te ontlenen aan het onderzoek van professor Dassetto, doen de auteur(s) beroep op een aantal praktijkvoorbeelden om hun standpunt kracht bij te zetten.

Zo wordt er in de kettingmail vermeld dat de groep 'Vigilance Musulmane' klacht heeft ingediend tegen de socioloog Mark Elchardus die aan de Brusselse moslimjongeren een antisemitische houding toeschreef. Dit ‘voorbeeld’ probeert aan te tonen dat er in België geen kritiek mag worden gegeven op de islam. Uiteraard houdt dit geen steek. De wet is immers voor iedereen gelijk. Het is bij wet verboden om doelbewust aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld tegenover personen omwille van hun geloofsovertuiging. Een mening hebben en uiten met betrekking tot de inhoud en de modaliteiten van een bepaald geloof, valt niet onder dit verbod.

Verder wordt er in de email verteld dat moslims straffeloos een foto mogen verspreiden van het Belgisch Parlement waarboven een Al Qaeda-vlag wappert. Dit voorbeeld zou moeten bewijzen dat de gedragingen van moslims niet worden bestraft en dat onze democratische samenleving er niet op reageert en/of tegen durft op te treden. Het verhaal van de Al Qaeda-vlag berust gedeeltelijk op waargebeurde feiten. De beweging Sharia4Belgium plaatste inderdaad een getrukeerde foto van het Parlement op haar website. Dat die beweging ongestraft zijn gang kan gaan, klopt echter niet. Verschillende leden van Sharia4Belgium werden door een correctionele rechtbank veroordeeld, onder meer omwille van 'aanzetten tot haat, discriminatie en geweld'.

Het is dus onjuist om te stellen dat eender welke daad waarvan de motivatie te vinden is  in de religieuze overtuiging van de auteur in België wordt beschermd. Het verbod op geweld en het verbod op aanzetten tot discriminatie, haat en geweld vervat in de antidiscriminatiewetgeving blijven van toepassing op alle individuele personen en/of verenigingen. 

Conclusie

Unia raadt haar melders aan om deze kettingmail niet door te sturen aangezien het een zeer vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Het verhaal komt ook niet overeen met de conclusies en aanbevelingen van professor Felice Dassetto naar wie in de kettingmail wordt verwezen. Die schreef namelijk dat er nood is aan een eerlijk en oprecht debat omtrent de islam, gebaseerd op wederzijds respect en begrip.

Ontvang je deze e-mail? Dan kan je de afzender ervan altijd laten weten dat je dit soort e-mails niet meer wenst te ontvangen. Je kan ook deze analyse bij je antwoord voegen.