Kettingmail: ‘Dit is ieders morele plicht’

Volgens deze kettingmail vormt de moslimgemeenschap een bedreiging voor de Europese samenleving. Binnen onze samenleving is er bijgevolg geen plaats voor moslims. Daarom dat de overheid streng tegen hen moet optreden.

De kettingmail

DOORSTUREN !!!! DIT IS IEDERS MORELE PLICHT ! ALS WE ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN WILLEN GARANDEREN DAT ZE NOG IN EEN BESCHAAFDE WERELD KUNNEN LEVEN, STUUR DIT DAN ZOVEEL MOGELIJK DOOR! HET IS ONZE MORELE PLICHT TEGENOVER ONS NAGESLACHT!!! DOE HET!!!!!!

Holland, waar 6% van de bevolking moslim is, verwerpt nu multiculturalisme: De Nederlandse overheid is het beu te worden vertrapt door moslims en ziet af van haar jarenlange model van multiculturalisme, dat alleen de islamitische immigranten heeft aangemoedigd een parallelle en voor het land schadelijke samenleving te creëren.

Een nieuw wetsvoorstel van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner aan het parlement op 16 juni luidt als volgt: De regering deelt het ongenoegen van het Nederlandse volk tegen het "model van een multiculturele samenleving in Nederland“ en geeft uiting aan haar voornemen om vanaf heden terug zijn prioriteiten te richten op de fundamentele waarden van het Nederlandse volk.

In het nieuwe integratie-systeem gaan de ‘Hollandse’ waarden terug een centrale rol spelen en daarom houdt de regering zich niet meer aan het model van een “multiculturele samenleving." De brief vervolgt: "Een strengere integratie is volkomen gerechtvaardigd, omdat het dat is wat de regering vraagt aan de bevolking. Deze nieuwe oriëntatie is absoluut noodzakelijk omdat de Nederlandse samenleving aan het afbrokkelen is in termen van identiteit en niemand voelt zich nog thuis in Nederland.

Het nieuwe integratiebeleid zal veel meer eisen van de kant van de immigranten. Bijvoorbeeld zullen immigranten noodzakelijkerwijs het Nederlands moeten leren en de Nederlandse overheid zal dwangmaatregelen nemen tegen immigranten die de waarden van het land negeren en het Nederlands recht ongehoorzaam zijn ..

De Nederlandse overheid zal ook stoppen met het geven van speciale subsidies voor moslims om zich te integreren, (omdat ze het toch niet doen ) want volgens Donner behoort het niet toe aan de regering om immigranten te integreren aan de hand van publieke middelen.

Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van een wetgeving betreffende het verbod op gedwongen huwelijken en het opleggen van strenge maatregelen voor deze islamitische immigranten, die vrijwillig hun kansen op de arbeidsmarkt verminderen door simpelweg de manier waarop ze zich kleden. Meer specifiek zal de overheid een verbod invoeren op het dragen van gezicht bedekkende kleding zoals de boerka, en dat met ingang van augustus 2014.

Holland realiseert zich, misschien te laat, dat zijn multicultureel liberalisme de ‘Nederlandse origine’ alsmede de ‘Nederlandse identiteit.’ aan het versmoren is. Deze tekst spreekt boekdelen wat betreft de toekomst van de situatie in België, Frankrijk en andere Europese landen!

86% VAN INTERNET ZAL DEZE TEKST RONDSTUREN. DAT MOET 100% ZIJN...! DOET U HET OOK....?

Analyse

Oorsprong

De kettingmail “Dit is ieders morele plicht” haalt zijn mosterd voor een groot deel uit de integratienota van de Nederlandse minister Piet Hein Dönner zoals deze werd gepubliceerd op 16 juni 2011.

Kernboodschap

De kernboodschap van de kettingmail? De moslimgemeenschap vormt een bedreiging voor de Europese samenleving. Binnen onze samenleving is er bijgevolg geen plaats voor moslims. Daarom dat de overheid streng tegen hen moet optreden.

Een zogenaamde legitimiteit

In de kettingmail wordt de boodschap uit de bovenvermelde integratienota niet alleen eenzijdig geïnterpreteerd, maar eveneens op incorrecte wijze geciteerd. In haar nota neemt het kabinet bijvoorbeeld afstand van het “relativisme” dat volgens hen 'besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving', maar viseert het hierbij niet exclusief de moslimgelovigen zoals dit wel gebeurt in de kettingmail. Dat de auteur van de kettingmail deze boodschap op een zeer eenzijdige manier veralgemeent naar de afwijzing van de aanwezigheid van een moslimgemeenschap in Nederland, doet vermoeden dat de kettingmail werd opgesteld met de bedoeling om haat te verspreiden ten aanzien van moslims.

De onderliggende boodschap kan anderen aanzetten tot haat, discriminatie of geweld

De kettingmail maakt gebruik van een aantal technieken, kenmerkend voor een (racistisch) haatdiscours.

Eerst en vooral gebruikt de auteur klassieke vooroordelen en stereotypen. Het gaat om vooroordelen die geen objectieve weergave vormen van de complexe werkelijkheid, maar die wel bij de lezers angst voor en haat tegen personen met een andere geloofsovertuiging en/of afstamming teweeg kunnen brengen. Zo wordt bijvoorbeeld de indruk gewekt dat alle moslims hetzelfde zijn, dezelfde waarden nastreven en op dezelfde manier hun geloof belijden. De diversiteit binnen de Islam wordt hierbij volledig genegeerd.

Daarenboven valt het polariserende wij-zij-denken op. Men probeert via een aantal stereotype voorbeelden te benadrukken dat moslims ‘helemaal anders zijn dan ‘wij’’. Door te focussen op onderlinge verschillen in plaats van op de vele gemeenschappelijkheden die personen uit verschillende culturen met elkaar verbinden, wil men aantonen dat moslimgelovigen niet thuishoren in ‘onze’ samenleving.

Tot slot wordt ook nog gretig gebruik gemaakt van een andere techniek, nl. de verschuiving van een schuldvraag. Zo zouden moslimgelovigen ‘vrijwillig hun kansen op de arbeidsmarkt verminderen, simpelweg door de manier waarop ze zich kleden’. Een poging om hen in onze samenleving op te nemen is voorbaat uitgesloten aangezien ‘ze zich toch niet (zullen) integreren’,….

Niet alleen de inhoud, maar ook het woordgebruik in de kettingmail boezemt angst in bij de lezers. Zo benadrukt men dat de samenleving door de invloed van de aanwezige moslimgelovigen ‘afbrokkelt’, ‘niemand er zich nog thuis voelt’, ‘onze identiteit ‘versmoort’ wordt en onze overheid ‘vertrapt’,… De lezer krijgt zo de indruk dat moslims een bedreiging vormen voor de samenleving en voor ‘onze’ identiteit. Samenwerken en/of samenleven lijkt onmogelijk.

Conclusie

Door haar valselijk aangemeten ‘legitimiteit’ en het onderliggende haatdiscours, is de kans reëel dat deze kettingmail bij haar lezers een verontwaardiging en angst opwekt die kan leiden tot haat, discriminatie of eventueel geweld ten aanzien van (leden van) de moslimbevolking. Dit is erg zorgwekkend.

Ontvang je deze mail? Dan raden we je aan om deze kettingmail niet zomaar door te sturen. Indien gewenst kan je de afzender(s) laten weten dat je dergelijke haatmails niet meer wenst te ontvangen en/of hen van een genuanceerd antwoord voorzien, door bijvoorbeeld deze analyse door te sturen.