Persoonlijke assistentie voor jongeren met handicap op de lange baan

19 juli 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Unia wilt dat de Vlaamse regering haar belofte nakomt en dat er nog tegen het einde van de legislatuur duidelijke stappen worden gezet om minderjarigen een persoonsvolgende financiering (PVF) te geven. Recent werd bekend dat door de complexiteit van het dossiers en de vele partners betrokken, het systeem pas wordt ingevoerd in de periode 2020-2022. Ook moeten minderjarigen met een handicap nog steeds te lang wachten op een persoonlijke assistentiebudget.

De knelpunten kende de regering al toen het PVF-decreet voor meerderjarigen werd goedgekeurd, intussen 5 jaar geleden. Toch heeft de overheid zich toen uitdrukkelijk geëngageerd om ook voor minderjarigen stappen te zetten naar vraaggestuurde ondersteuning onder de vorm van een PVF. Unia betreurt de bijzonder trage gang van zaken waardoor vele ouders en kinderen met een handicap met vele vragen blijven zitten.

Daarnaast dringt Unia erop aan dat er snel werk gemaakt moet worden van meer vraaggestuurde ondersteuning van kinderen met een handicap.

VN tikt op vingers

Unia onderlijnt dat België het VN-Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap ratificeerde. Een belangrijk punt daarin is het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij. Door de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen op de lange baan te schuiven en de wachtlijsten te laten groeien, komt dit recht in gedrang.

Unia voegt er nog aan toe dat al in 2014 de VN België op de vingers tikte. Toen klonk het dat ons land  minder moet investeren in instellingen en meer moet inzetten op persoonlijke assistentie. Ook toen al waren de wachtlijsten een doorn in het oog en moest gegarandeerd worden dat personen met een handicap toegang hebben tot voldoende financiële middelen.