Promotie van de rechten van personen met een handicap

26 mei 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Ter promotie van personen met een handicap organiseert Unia activiteiten in binnen- en buitenland. Hier vind je een overzicht van de meest recente activiteiten. 

3 december 2016: Prijsuitreiking meest toegankelijke winkel van Oostende

De Oostendse Commissie voor Personen met een beperking,  Stad Oostende en Unia organiseerden op 3 december een evenement voor personen met een handicap. Unia gaf meer uitleg over de rechten van mensen met een handicap en beantwoordde vragen. Een persoon met een handicap getuigde over haar rechten.

Daarnaast was er aandacht voor de toegankelijkheid van de stad met de uitreiking van een prijs voor de meest toegankelijke winkel van Oostende.

Denk je eraan om in jouw stad ook een toegankelijkheidsprijs te organiseren? Bekijk hoe Oostende het aanpakte.

2 december 2016: Een slechte mentaliteit, dàt is pas een handicap!

Unia en Stad Hasselt organiseerden aan de vooravond van de Internationale dag voor personen met een handicap een inspirerende avond met getuigenissen over het leven met een handicap, met humor en muziek. 

1 december 2016: Sensibilisering Federatie Wallonië-Brussel

Unia stond met een stand op een evenement van de Federatie Wallonië-Brussel. Die hield een sensibiliseringsdag over de inclusie van personen met een handicap. Unia stelde er zijn campagne voor en door personen met een handicap voor. Ook werd het personeel geïnformeerd over de rechten van personen met een handicap op het werk.

30 november 2016: Conferentie naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van Bataclan

Bataclan, een begeleidingsdienst voor personen met een handicap, bestaat 40 jaar. Dat werd gevierd in het Brusselse parlement met een conferentie over het werken in een sector-overschrijdend netwerk rond de persoon met een handicap.

Deze conferentie vormde het sluitstuk van een belangrijk project voor een betere inclusie van personen met een handicap in Brussel. Dat project werd uitgevoerd door Bataclan en een 15-tal andere instellingen uit de sectoren van handicap, werk, sociaal werk, huisvesting en (geestelijke) gezondheid. Unia was uitgenodigd als expert op het vlak van handicap. De conferentie opende met een aantal getuigenissen van gebruikers. Aan de hand van deze getuigenissen gaf Unia meer uitleg over de rechten van personen met een handicap.

30 november 2016: Colloquium door de Franstalige Liga voor kinderrechten

Dit colloquium werd georganiseerd door de Franstalige Liga voor kinderrechten. Het doel? Nadenken over de diagnostische praktijk wanneer specifieke onderwijsbehoeften worden opgespoord en over de rol van de PMS-centra in het bevorderen van integratie bij de inschrijving in het buitengewoon onderwijs. Ook de informatie die ouders krijgen over de oriëntatie naar het buitengewoon onderwijs en de begeleiding van de leerling, kwam aan bod. Unia werd uitgenodigd om de rol van de CLB in het M-decreet en artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap toe te lichten.

25 november 2016: Ronde tafel over het thema 'Rechten en plichten van studenten met specifieke leerbehoeften, diensten voor onthaal en begeleiding en instellingen hoger onderwijs.'

Unia was te gast op een ronde tafel over het thema 'Rechten en plichten van studenten met specifieke leerbehoeften, diensten voor onthaal en begeleiding en instellingen hoger onderwijs'. Het ging over de verantwoordelijkheid van de studenten en de professoren en beroepsmogelijkheden. Unia herinnerde aan de antidiscriminatiewetgeving en het verband met het Decreet inclusief hoger onderwijs

22 en 24 november 2016: Inspiratiedagen te Leuven en Mechelen

De lokale contactpunten in Leuven en Mechelen organiseerden een netwerkevent om de partners waarmee Unia samenwerkt rond uiteenlopende thema’s te inspireren. Ook inclusief onderwijs kwam aan bod. Zowel in de workshop inLeuven als in de TED-Talk in Mechelen werd gesproken over waar we vandaag op het vlak van inclusief onderwijs staan en over wat overheid, scholen en leraren kunnen doen om inclusie te bevorderen en een gelijke behandeling van kinderen te verzekeren. We benadrukten dat het uitwerken van een inclusief onderwijssysteem een opportuniteit is die voordelen biedt voor leraren en leerlingen en dat we de stem van de non-believers het debat over inclusie niet mogen laten overheersen.

28 oktober 2016: Studievoormiddag over redelijke aanpassingen in het Vlaams Parlement

Unia-directeur Els Keytsman sprak op 28 oktober op een studievoormiddag over redelijke aanpassingen in het Vlaams Parlement. Die studievoormiddag werd georganiseerd in het kader van de publicatie van het boek Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter, geschreven door Annelies d’Espallier.

Keytsman behandelde de vraag of het M-decreet gezien kan worden als een eerste stap naar inclusief onderwijs in Vlaanderen. Haar antwoord was genuanceerd: het M-decreet is inderdaad een eerste stap, maar we zijn er nog niet, en we moeten opletten dat we niet opnieuw een stap achteruit zetten.

Ze riep de overheid op om duidelijker te zijn over waar ze met het inclusief onderwijs naartoe wil. Want zolang er geen visie op een inclusief onderwijssysteem op tafel ligt en er geen plan is om dat te realiseren, schept men onzekerheid en voedt men de weerstand tegen inclusief onderwijs.

17 oktober 2016: Conferentie Koning Boudewijnstichting : Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking. Naar een gedeelde visie en goede praktijken.

Deze conferentie van de Koning Boudewijnstichting bood de gelegenheid om het complexe thema van kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking vanuit verschillende perspectieven bespreekbaar te maken. Er kwamen goede praktijken aan bod van begeleiding en ondersteuning van ouders.

Unia maakte deel uit van het debatpanel en sprak over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het Verdrag bepaalt dat mensen met een handicap recht hebben om hun eigen keuzes te maken en om betrokken te worden bij de beslissingen die hen aanbelangen. 

15 oktober 2016: Themawandeling over de plaats van mensen met een handicap in de stad

Samen met de vereniging Passe le message à ton voisin organiseerde de Liga van de Rechten van de Mens een wandeling in Sint-Gillis over de plaats van mensen met een handicap in de stad. De problemen die mensen met een handicap hebben om gebouwen en winkels te betreden en om zich te verplaatsen in de stad, werden tijdens de wandeling getoond. Na de wandeling volgde een debat over de plaats van mensen met een handicap in onze maatschappij met Cinzia Agoni (van de actiegroep GAMP) en André Gubbels (van de federale overheidssdienst Directie-Generaal Personen met een handicap). Unia nam deel aan het debat.

5 oktober 2016: ronde tafel 'Welke arbeidsgeschiktheid voor personen met een handicap en personen op invaliditeit?'

Unia sprak over redelijke aanpassingen op het werk op een ronde tafel van het ABVV- Brussel. De ronde tafel ging over de arbeidsgeschiktheid van personen met een handicap op of invaliditeit, zowel op de gewone arbeidsmarkt als in een beschutte omgeving. Unia herinnerde de aanwezige artsen, werkgevers, mensen van de vakbonden en de overheid eraan dat redelijke aanpassingen voor mensen met een handicap een recht zijn. Binnenkort brengt Unia ook een brochure uit over dit thema.

22 september 2016: Studiedag over isolatie- en bedwingingsmaatregelen op school

Unia organiseerde samen met de minister van Onderwijs en de Kinderrechtencommissaris van de Franstalige Gemeenschap een studiedag over isolatie- en bedwingingsmaatregelen op school. De deelnemers kregen er informatie over de omzendbrief van april 2016 . In de omzendbrief staan de regels duidelijk uitgelegd. De omzendbrief kwam er na een advies (nr.150) van de Hoge Raad van het bijzonder onderwijs, de Kinderrechtencommissaris van de Franstalige Gemeenschap en Unia.