Wijzigingen M-Decreet: Unia reageert ongerust

9 mei 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Unia reageert ongerust op de wijzigingen aan het M-Decreet en stelt zich vragen bij de effecten ervan. Competentiebegeleiding en inclusie afbouwen in het gewoon onderwijs is onbegrijpelijk. Zoals het debat nu gevoerd wordt, lopen we het risico dat het bestaande draagvlak bij ouders en onderwijs verkleint.

Unia pleit voor een langetermijnvisie en een goed uitgewerkt en helder transitieplan in plaats van ad-hocmaatregelen. Vlaanderen schakelt over naar inclusief onderwijs. Overschakeling gaat steeds gepaard met onduidelijkheid en veranderingen. Veel zal afhangen van de uitwerking, voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van de nieuwe maatregelen.

Te vroeg

Vandaag is het eigenlijk nog te vroeg om te zeggen of de bijsturingen op langere termijn een stap vooruit of een stap achteruit zijn. Als daardoor leerlingen in het buitengewoon onderwijs belanden, zonder dat ze eerst een werkelijke kans op inclusie kregen, dan zijn ze duidelijk een stap achteruit. Dit staat immers haaks op de uitgangspunten van het M-decreet en op internationale afspraken. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol inclusief onderwijs in de buurt. Het is belangrijk dat de minister van onderwijs benadrukt dat deze nieuwe maatregelen geen afbreuk doen aan dit uitgangspunt.

Competentie verhogen

Sommige maatregelen kunnen leraren gerust stellen en hun competentie verhogen. Zo is het goed dat er coördinatoren komen voor de ondersteuningsnetwerken. Maar snoeien in het aantal competentiebegeleiders is echter onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Net deze groep heeft een visie op de ondersteuning van inclusie en heeft ondertussen ervaring opgebouwd over inclusief onderwijs. Hun aanbod van begeleiding aan leerkrachten in het gewoon onderwijs is broodnodig. Uit onderzoek van Unia blijkt namelijk dat leerkrachten in het gewoon onderwijs zich onvoldoende competent voelen wanneer het over handicap gaat. Daardoor zie je in scholen tuchtprocedures starten, terwijl er redelijke aanpassingen en zorg nodig zijn. Professionalisering van leerkrachten is cruciaal om inclusie te laten lukken.

Onrust

Unia merkt aan de reacties dat de nieuwe wijzingen aan het M-decreet voor onrust zorgen. Leraren en directies, maar ook leerlingen en hun ouders willen rust. Die zullen ze pas  krijgen wanneer er minder onvoorspelbaarheid is en wanneer ook de bezorgdheden van ouders de politieke agenda bereiken én een snel en daadkrachtig antwoord krijgen. Zo hebben ouders dringend een onafhankelijk aanspreekpunt en ondersteuning nodig om voor hun kind kwaliteitsvolle inclusie te vinden. Ook dit missen we in de voorgestelde maatregelen.

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.