Wat we verwachten van een decreet over leersteun

15 juli 2022
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een nieuw decreet over leersteun biedt kansen om de weg die ingeslagen is met het M-decreet verder te zetten en een aantal concepten verder te ontwikkelen, zodat alle onderwijsactoren kunnen werken binnen een duidelijk en gedeeld referentiekader. Met meer houvast bij het uitwerken van een individueel aangepast curriculum. En met meer duidelijkheid over hetgeen van de school en van het CLB verwacht wordt.

De leersteuncentra kunnen uitgroeien tot echte expertisecentra rond inclusief onderwijs. Unia verwacht van het decreet over leersteun dat de ondersteuners ook een duidelijk mandaat krijgen om die expertise in te zetten. Daarnaast kan met de in de conceptnota beloofde versterking van de pedagogische begeleidingsdiensten ook meer aandacht gegeven worden aan scholen die achterblijven. Maar we verwachten meer.

Recht op onderwijs

Een decreet over leersteun moet de onderwijswetgeving in overeenstemming brengen met de grondwet en met het internationaal recht. Het recht op inclusief onderwijs en op inclusie in de maatschappij moet gegarandeerd worden voor álle leerlingen, ook voor leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen of een verslag hebben voor toegang tot opleidingsvorm 4 in het buitengewoon onderwijs.

Dit recht staat los van de vraag over de redelijkheid van de nodige aanpassingen. Scholen die na een juiste afweging oordelen dat de nodige aanpassingen onredelijk zijn, moeten extra ondersteund worden in het organiseren van onderwijs voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum. Zo blijft het inschrijvingsrecht gevrijwaard en kan een kwaliteitsvol inclusief onderwijstraject uitgewerkt worden met alle betrokken actoren.

Sociale visie op handicap

Een van de belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie van het huidige ondersteuningsmodel door de commissie Struyf, een onafhankelijke commissie van experten en academici, is dat sterker ingezet moet worden op brede basiszorg en verhoogde zorg. Ondersteuningsnetwerken beklemtonen dat ondersteuning slechts efficiënt kan ingezet worden als deze basis goed zit. Het welslagen van een decreet over leersteun staat of valt met de manier waarop deze zorg vorm krijgt. Unia verwacht hierover in het decreet concrete maatregelen terug te vinden.

Bij de uitwerking daarvan moet steeds vertrokken worden van een sociale visie op handicap waarbij de focus ligt op de drempels die in de klas- en schoolomgeving worden opgeworpen en hoe deze drempels kunnen worden overwonnen. Handelingsplanmatig werken kan hier kansen bieden.

Een inclusief onderwijssysteem

Van een decreet over leersteun verwacht Unia dat het ingebed is in een duidelijke visie rond de overgang naar één inclusief onderwijssysteem, met concrete en meetbare doelstellingen.

Door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap te ratificeren, heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de stap te zetten naar één inclusief onderwijssysteem. Vlaanderen is verplicht om een koersplan uit te werken met tussentijdse doelen en een duidelijk tijdskader waarbinnen die tussentijdse doelen bereikt moeten zijn. Het verder uitbouwen van het buitengewoon onderwijs in zijn huidige vorm is dan ook niet verdedigbaar.

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.