Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

4 februari 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Geïnspireerd door een advies van Unia geeft het Comité nu de mensenrechtenfederatie FIDH (Fédération internationale des Droits humains) en Inclusion Europe gelijk. De Franse Gemeenschap doet niet genoeg inspanningen om kinderen met een verstandelijke beperking volwaardig aan bod te laten komen in het onderwijs. Dat is in strijd met het (aangepast) Europees sociaal charter.

Het Europees Comité wijst ook op de schending van andere bepalingen. Hierbij wordt met name verwezen naar de VN-conventie over de rechten van personen met een beperking; Unia heeft de opdracht om te waken over de naleving van die conventie.

Unia, de Franstalige kinderrechtencommissaris en de Franstalige minister van Onderwijs (FWB) hebben vandaag in een persconferentie commentaar gegeven bij de veroordeling. Ze leggen niet altijd dezelfde accenten maar willen wel graag samenwerken, met het belang van de kinderen voor ogen.

Wat vragen Unia, de vzw Inclusion, FIDH en de Franstalige kinderrechtencommissaris (Délégué général aux droits de l’enfant)?

  1. Luisteren naar de verenigingen voor personen met een verstandelijke beperking, de bestaande wetgeving naleven en evalueren. Kinderen en jongeren met een beperking moeten worden gehoord.
  2. Een transitieplan om tot inclusief onderwijs te komen, zoals reeds aanbevolen door diverse comités in 2014 en 2019.
  3. Rekening houden met kinderen met een verstandelijke beperking in alle beleidsteksten die erop gericht zijn om scholen inclusiever te maken.
  4. Aangepaste omkaderingsnormen voorzien voor gewone scholen die kinderen uit deze doelgroep in de klas hebben.
  5. De mogelijkheid om middelen voor deze kinderen over te hevelen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs.
  6. De begeleidingsmaatregelen van de gewesten integreren zodat deze kinderen kwalitatief onderwijs kunnen volgen in gewone scholen.
  7. De basisvorming en voortgezette vorming van leerkrachten versterken.

De minister van Onderwijs (FWB), Caroline Désir, wijst erop dat er al inspanningen worden gedaan voor kinderen met een verstandelijke beperking. Maar ze beseft ook dat er nog meer nodig is.

Volgens Désir is het belangrijk dat de diverse spelers voldoende met elkaar praten en van gedachten wisselen. Een inclusieve school maak je natuurlijk niet alleen met decreten, plannen of studies. Het is ook belangrijk om een maatschappelijke keuze te maken.

De onderwijsminister is van plan om een rondetafel te organiseren over de noden van kinderen met een verstandelijke beperking. Diverse ministers, vertegenwoordigers van verenigingen, vertegenwoordigers van het personeel en de directies in het onderwijs en anderen zullen hieraan deelnemen. Ook Unia zal worden betrokken bij het overleg.

Vergelijkbare artikels

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.