Evaluatie van de Antidiscriminatie- en Antiracismewet (2017)

Artikel 52 van de Antidiscriminatiewet voorziet in een evaluatie van de toepassing en de doeltreffendheid van de Antiracismewet, Antidiscriminatiewet en Genderwet door de Wetgevende Kamers. Unia bereidde met betrekking tot de Antidiscriminatie- en Antiracismewet een eigen evaluatieverslag voor. Dat gebeurde op basis van eigen praktijkervaring, gekende nationale rechtspraak en algemene expertise op het gebied van discriminatiebestrijding. 

Evaluatie van de Antidiscriminatie- en Antiracismewet (2017)

Evaluatie Unia

Studiedag 2016

Een eerste versie van dit evaluatieverslag werd voorgesteld tijdens een druk bijgewoonde studiedag, die op 26 februari 2016 werd georganiseerd in Brussel. Tijdens de studiedag kon (onder meer) vanuit de academische wereld, de gerechtelijke wereld en het middenveld en de vakbonden worden gereageerd op het evaluatieverslag. Ook werd er in discussie gegaan met het aanwezige publiek.

De presentaties die op de studiedag werden gegeven, en waarvan een PowerPoint-presentatie of tekst beschikbaar werd gesteld door de spreker, zijn hier terug te vinden.

Evaluatieverslag goedgekeurd door Raad van Bestuur

Op deze pagina vind je de aangepaste en geactualiseerde versie van het evaluatieverslag dat op 26 februari 2016 werd voorgesteld. Deze nieuwe versie werd op 16 februari 2017 besproken in de Raad van Bestuur van Unia. De Raad van Bestuur suggereerde een aantal aanpassingen, die in de tekst werden verwerkt. Het evaluatieverslag kreeg daarna de goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Wat staat er in het evaluatieverslag?

In het eerste deel van dit verslag wordt de situatie vóór en na de hervorming van 2007 van de Antidiscriminatie- en Antiracismewet afgemeten aan de hand van de casuïstiek: de ontvangen meldingen, de behandelde dossiers, de gerechtelijke en andere procedures. Daarbij wil Unia de aandacht vestigen op een aantal problemen die zich vandaag nog steeds stellen op het vlak van wetshandhaving, bescherming en rechtstoegang voor slachtoffers (access to justice). 

In het tweede deel van dit verslag worden een reeks specifieke aandachtspunten behandeld met betrekking tot de Antiracisme- en Antidiscriminatiewet. Het betreft de beschermde criteria, het materieel toepassingsgebied, de rechtvaardigingsmechanismen, de rechtsbescherming en de strafrechtelijke bepalingen.

Op basis van de analyse van de casuïstiek en de specifieke aandachtspunten konden een aantal aanbevelingen van Unia geformuleerd worden met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de slachtoffers van discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Deze aanbevelingen vormen tevens een synthese en samenvatting van het evaluatieverslag.

Vragen na de voorstelling van het evaluatieverslag

Op 31 januari 2018 stelde Unia het evaluatieverslag voor aan het parlement, tijdens een hoorzitting met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Tijdens deze hoorzitting werden veel vragen gesteld door de leden van de gezamenlijke commissievergadering. De antwoorden op deze vragen gaf Unia in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 14 maart 2018. Hier vind je de uitgeschreven versie terug.   

Evaluatie van de Antidiscriminatie- en Antiracismewet (2017)

Evaluatie evaluatiecommissie federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie

Zoals voorzien in de wet, stelde de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs een expertencommissie samen (magistraten, advocaten, sociale partners, academici, …) die bevoegd is voor het opstellen van een evaluatierapport voor het parlement. Deze expertencommissie, voorgezeten door Françoise Tulkens, was werkzaam tussen september 2016 en februari 2017. Het rapport van de commissie werd in februari 2017 voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen.