Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2014

Politiewerk kan in bepaalde situaties op gespannen voet staan met fundamentele mensenrechten en het non-discriminatieprincipe. Als instelling en als werkgever moet de politie dan ook begaan zijn met de transversale inbedding van non-discriminatie in haar werking. Om concreet gestalte te geven aan de ambitie om diversiteit voluit te integreren in de bestaande processen, werken de politie en het Interfederaal Gelijkekansencentrum sinds 1996 intensief samen.

Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2014

De conventie tussen het Centrum en de politie rust op drie pijlers:

1. het Centrum geeft diversiteitsvormingen bij de politie;
2. het ondersteunt haar netwerk Diversiteit;
3. en het ondersteunt haar structurele diversiteitsprojecten.

Via die meerledige en geïntegreerde aanpak kunnen de diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij de politie op een structurele en duurzame manier worden bevorderd. Het jaarverslag dat je hieronder vindt gaat in detail in op de verschillende activiteiten die in 2014 in het kader van de conventie werden georganiseerd.

Vergelijkbare publicaties