Syntheserapport (2007): Sensibilisatieprogramma inzake discriminatie ...

... en de wetgeving in de strijd tegen discriminatie

Het Sensibilisatieprogramma was een gezamenlijk initiatief van:
- het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
- het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
- de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Met de cofinanciering van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkheid van Kansen van de Europese Commissie. En dat in het kader van 2007, Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen.

Het syntheserapport bestaat uit twee delen. Het eerste, algemene deel gaat in op een aantal theoretische aspecten van stereotypen en vooroordelen, op antidiscriminatiewetten, beschermingsmechanismen en criteria gehanteerd door de wetgeving, en op (de perspectieven van) het beleid ter zake.

Het tweede deel handelt over de specifieke gesprekken met elk van de doelgroepen van een aantal seminaries: preventieadviseurs, werkgevers, vakbonden en sociaaljuridische en gerechtelijke actoren.

Dit rapport richt zich tot de personen die hebben deelgenomen aan de seminaries en tot iedereen die te maken krijgt met wetgeving en voorzieningen inzake discriminatie in het arbeidsmilieu - en die de nog te talrijke discriminerende praktijken in die wereld een halt willen toeroepen.

Downloads

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.