Arbeidshof Brussel, 20 februari 2018

14 maart 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een werkneemster is bijna twee jaar afwezig omwille van kanker. Daarna vraagt ze om een progressieve werkhervatting, met name een aangepast uurrooster. Ze wordt ontslagen.

Datum: 20 februari 2018

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

Beslissing:

Het arbeidshof past de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie toe op het dossier en meer bepaald de interpretatie die aan het begrip handicap zoals voorkomend in richtlijn 2000/78/EU moet gegeven worden in functie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Daardoor mocht de werkneemster aanspraak maken op redelijke aanpassingen.

Afgekort: Ahof Brussel, 20-02-2018