Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, 12 april 2022

12 april 2022
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een persoon met een handicap krijgt het bericht dat zijn persoonsvolgend budget in de loop van de komende jaren stelselmatig zal dalen. Het arbeidshof oordeelt, in navolging van de arbeidsrechtbank, dat de vermindering niet mag worden toegepast omdat ze strijdig is met de standstill-verplichting uit artikel 23 van de Grondwet.

Datum: 12 april 2021

Instantie: arbeidshof Gent, afdeling Brugge

Criterium: handicap

Actiedomein: sociale bescherming

De feiten   

Een persoon met een handicap kan aanspraak maken op een persoonsvolgend budget. Zijn bewindvoerder ontvangt een bericht van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap waarin staat dat het budget stelselmatig zal dalen in de loop van de komende jaren. De bewindvoerder tekent tegen deze beslissing beroep aan bij de arbeidsrechtbank.

Beslissing

Op 13 april 2021 oordeelde de arbeidsrechtbank dat het beschermingsniveau tegenover de betrokkene aanzienlijk was verminderd. De zorg en ondersteuning waaraan de betrokkene nood had, kon niet langer worden gewaarborgd. Er was volgens de arbeidsrechtbank een schending van artikel 23 Grondwet (dat iedereen het recht om een menswaardig leven te leiden waarborgt). Gelet op artikel 159 Grondwet mocht het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 (het zgn. Transitiebesluit 2018) niet worden toegepast. De arbeidsrechtbank vernietigde de beslissing van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap waardoor het personeelsvolgend budget werd verminderd. 

Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap kon zich niet neerleggen bij het vonnis en ging in hoger beroep.

Het arbeidshof bevestigde het vonnis. Artikel 23 Grondwet bevat een standstill-verplichting die verbiedt dat het beschermingsniveau in aanzienlijke mate wordt verminderd, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang. Door het Transitiebesluit 2018 was er een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van de betrokkene. De redenen van algemeen belang die de Vlaamse regering voor ogen had met het Transitiebesluit 2018 stonden niet in verhouding tot de onzekerheden die de vermindering van het persoonsvolgend budget meebracht voor de betrokkene.

Het persoonsvolgend budget van de betrokkene moet volgens het arbeidshof, op hetzelfde niveau worden gehouden, tot er een wijziging optreedt in zijn zorgbehoefte.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Gent, afd. Brugge, 12-04-2022

Downloads