Aanbeveling over de invoering van een taalkennisvereiste in de sociale huur

14 februari 2017
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Op 8 juli 2016 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp dat de bestaande taalbereidheidsvoorwaarde wil schrappen als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde in de Vlaamse wooncode, en vervangen door een taalkennisvereiste als huurdersverplichting. 

Het gaat om het voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95 en 98 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode. 

Unia vindt het positief dat de taalbereidheidsvoorwaarde wordt geschrapt. Wat het invoeren van de taalkennisvereiste als huurdersverplichting betreft, erkent Unia dat deze maatregel het recht op een behoorlijke huisvesting minder aantast dan de taalbereidheidsvoorwaarde.

Daarnaast is Unia van mening dat het aanleren van Nederlands in het kader van integratie in onze samenleving aangemoedigd moet worden. De communicatie tussen huurder en verhuurder, tussen mensen onderling en het verhogen van de leefbaarheid zijn doelstellingen die Unia onderschrijft.

Unia is evenwel geen voorstander van de taalkennisvereiste. De noodzaak en de effectiviteit van deze maatregel werd onvoldoende aangetoond en alternatieven zijn niet grondig bestudeerd. Bovendien vreest Unia dat de taalkennisvereiste in de praktijk tot verminderde woonzekerheid kan leiden.

Download op deze pagina de volledige aanbeveling van Unia aan minister van Wonen Liesbeth Homans.