Het aanbod publieke woningen verhogen voor de meest kwetsbare gezinnen

16 december 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: RacismeHandicapAndere gronden

Om het grote tekort aan publieke en sociale huisvesting in de drie gewesten van het land op te vangen, vraagt Unia de gewestelijke overheden dan ook hun doelstellingen voor het bouwen en renoveren van publieke en sociale woningen aanzienlijk te verhogen. Ze vraagt eveneens een harmonisatie en transparantie in de toewijzingsprocedures van sociale woningen voor personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare families.  

Verhoog aanzienlijk het aanbod publieke woningen 

We hebben het al eerder vastgesteld: het aanbod publieke en sociale woningen in België is erg laag, gelet op de behoeften in de drie gewesten. Sommige categorieën kwetsbare personen (personen met een handicap, mensen met een sociale uitkering, eenouder- en kroostrijke gezinnen enz.) hebben geen andere oplossing dan zich tot de veel duurdere particuliere huurmarkt te wenden. 

Unia vraagt de gewestelijke overheden dan ook hun doelstellingen voor het bouwen en renoveren van publieke en sociale woningen aanzienlijk te verhogen. Ze moeten strikt op die doelgroep van kwetsbare personen focussen en daarbij ook bijzondere aandacht besteden aan hun noden en behoeften (aangepaste woningen, kleine en grote woningen). 

Zet voldoende middelen in voor sociale huisvesting voor de meest dringende situaties 

Hoewel de drie gewesten al grote inspanningen hebben geleverd om het toewijzen van sociale woningen transparanter en beter te laten verlopen, stellen we vast dat bepaalde toewijzingscomités (bepaalde gemeentebedrijven) te willekeurig te werk gaan. Terwijl er toch een groot onevenwicht is tussen vraag en aanbod van sociale woningen, wat leidt tot langere wachttijden voor je er een krijgt toegewezen. 

Unia vraagt de gewesten om de inspanningen door te zetten om tot meer harmonie en transparantie in de sociale huisvestingssector te komen. Tegelijk moet het toewijzen evenwichtiger verlopen zodat gezinnen die het sociaal het moeilijkst hebben, vlotter toegang hebben tot een sociale woning.

Perk mistoestanden door de maatregel 'Wonen in eigen streek' (WIES) in 

De maatregel 'Wonen in eigen streek' (WIES) wil minder welstellende gezinnen de mogelijkheid bieden om te blijven wonen in gemeenten waar de woningmarkt fors onder druk staat en om hun uitzetting te voorkomen. Ondanks de lovenswaardige doelstelling brengt deze maatregel in de praktijk risico’s met zich mee voor mistoestanden op het vlak van bewegingsvrijheid en vrijheid van vestiging, wat aanleiding kan geven tot indirecte discriminatie op grond van herkomst, vermogen of taal. 

Unia vraagt daarom de met WIES nagestreefde doelstellingen op een andere manier te realiseren of om de invoering ervan strikt te monitoren om eventuele discriminatie te vermijden. 

Pas in Wallonië de toewijzingsregels van sociale woningen aan voor personen met een handicap 

De reglementering betreffende de toewijzing van sociale woningen in Wallonië bepaalt dat een kandidaat-huurder zes maanden kan worden geschrapt wanneer hij een voorgestelde woning tweemaal weigert. Hoewel er een verhaalrecht bestaat, vormen deze toewijzingsregels een probleem voor personen met een handicap. De dreiging van een eventuele schrapping dwingt bepaalde kandidaten om een woning te aanvaarden, ook al is die niet op hun behoeften afgestemd.  

Unia vraagt daarom aan de wet een bepaling toe te voegen die kandidaat-huurders met een handicap tegen die afwijzing beschermt wanneer ze een onaangepaste woning weigeren. 

Begeleid de overdracht van de sociale huisvestingsbevoegdheid van het Waals Gewest naar de Duitstalige Gemeenschap.  

Zorg via monitoring dat de overdracht van de bevoegdheid voor sociale huisvesting van het Waals Gewest naar de Duitstalige Gemeenschap geen nefaste gevolgen heeft voor gebruikers, in het bijzonder voor wat de toegankelijkheidsvoorwaarden betreft. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.