Advies bij het ontwerp van Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan

Op 16 december 2015 werd aan het Centrum gevraagd om advies uit te brengen bij het ontwerp van het Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan (GKBP) en de bijbehorende actiefiches. Daarbij werd gevraagd om na te gaan of de voorgestelde acties ‘op een voldoende en adequate wijze de vastgelegde doelstellingen implementeren’.

De belangrijkste toetsstenen die het Centrum voor dit advies gebruikt heeft, zijn het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Als uitgangspunt voor het adviseren van het plan en bijhorende actiefiches namen we de omgevingsanalyse en de doelstellingen van de OCM: een overheidsbeleid realiseren met meer aandacht voor gelijke kansen, met maatregelen maatschappelijke impact, met beleidsafstemming en met zichtbaarheid van wat de Vlaamse overheid voor gelijke kansen en gelijke behandeling doet.

Het Centrum heeft reeds een advies uitgebracht over het Doelstellingenkader 2015-2019. Hiervoor verwijzen we naar de nota ‘Aandachtspunten Handicap Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan’.

Het huidige advies van het Centrum, dat je op deze pagina kan downloaden, is opgesplitst in drie onderdelen. Het eerste onderdeel verzamelt de algemene opmerkingen die op meerdere of alle actieplannen van toepassing zijn. Het tweede onderdeel gaat specifiek in op actieplannen vanuit een breed perspectief. Het derde onderdeel onderzoekt de actieplannen voor het criterium handicap.