Initiatiefadvies over het voorontwerp van decreet betreffende het onthaal van woonwagenbewoners

20 juli 2017
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Waals Gewest

Initiatiefadvies over het voorontwerp van decreet betreffende het onthaal van woonwagenbewoners, tot wijziging van titel VII van boek 1 van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de hulp aan de woonwagenbewoners.

Unia verheugt zich over de bereidheid van de Waalse Regering om in Wallonië meer behoorlijke opvangplaatsen voor woonwagenbewoners in te richten. Er is immers een schrijnend gebrek aan dergelijke opvangplaatsen. Dit feit werd al meermaals door nationale en internationale instanties aangeklaagd, met name door het Europees Comité voor economische en sociale rechten dat in 2012 België en Wallonië veroordeelde wegens schending van het Handvest van economische en sociale rechten met betrekking tot woonwagenbewoners.

Naast de inhoud van het voorontwerp van decreet vergroot de verplichting die aan de provincies wordt opgelegd om deze opvang te organiseren, de geloofwaardigheid van de politieke besluitvorming, wat we toejuichen. 

Unia pleit ervoor om 'caravans' als woning te erkennen

Terwijl het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest caravans als woning erkennen, blijft dit zowel in de Waalse Huisvestingscode als in de gewestelijk regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw nog steeds verboden. Wij vinden een gewestelijk onthaalbeleid voor woonwagenbewoners echter onvolledig zonder deze erkenning en zonder een ad-hocdefinitie van de voorwaarden voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning om een caravan op een privé- of openbaar terrein te plaatsen.

Unia pleit ervoor om dit dossier opnieuw te onderzoeken met het oog op de wijziging van de Waalse Huisvestingscode, meer bepaald artikel 1, 3° waarin een woning wordt gedefinieerd als een "gebouw of gebouwgedeelte dat structureel bestemd is om bewoond te worden door één of verscheidene gezinnen".

Op deze pagina kan je de volledige Franstalige aanbeveling downloaden.