Vlaams huurdecreet: advies

14 februari 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Unia doet enkele aanbevelingen rond het voorontwerp van het Vlaams huurdecreet ('decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan'). Je kan de volledige aanbeveling downloaden op deze pagina. 

Context Vlaams huurdecreet

In Vlaanderen werd de regionalisering van de private huurmarkt voorbereid door een onderzoek van het Steunpunt Wonen. Het onderzoek besteedde ook specifiek aandacht aan 'Toegang, Selectie en Discriminatie', een onderdeel waarbij Unia betrokken was.

In het voorjaar van 2016 vond in de Commissie Wonen, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement bovendien een hoorzitting plaats over discriminatie op de private huurmarkt. Unia was een van de sprekers.

Op 1 maart 2018 volgde een nieuwe hoorzitting in het Vlaams parlement over discriminatie op de private huurmarkt. Unia stelde daar haar visie voor op een integrale aanpak van discriminatie op de private huurmarkt.

De Vlaamse regering keurde het Vlaams huurdecreet definitief goed in mei 2017. Het decreet werd in juni ingediend in het Vlaams parlement voor bespreking en stemming alvorens het in werking kan treden op 1 januari 2019.

Aanbevelingen van Unia

Unia doet enkele aanbevelingen om gelijke kansen op de private huurmarkt beter te realiseren. Specifiek om de handhaving van het Gelijkekansendecreet te verbeteren stelt Unia het volgende voor:

  • Unia beveelt aan om discriminatietesten (praktijktesten en/of mystery shopping) decretaal te verankeren in het Vlaams huurdecreet naar analogie met het Vlaams decreet met betrekking tot de dienstencheques.
  • Unia beveelt aan om de Vlaamse Wooninspectie de bevoegdheid en opdracht te geven om toezicht te houden op de anti-discriminatiewetgeving.
  • Unia beveelt aan om in het decreet als voorwaarde van erkenning op te nemen dat de verhuurdersorganisaties bereid zijn tot het toelaten van discriminatietesten naar analogie met het Vlaams decreet met betrekking tot de dienstencheques.

Downloads