Het functioneren van de private woningmarkt verbeteren

16 december 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia stelt voor om de taken van de gewestelijke huisvestingsinspectiediensten uit te breiden, om nieuwe instrumenten te creëren om gevallen van discriminatie bij immokantoren op te sporen en om een centraal huurwaarborgfonds op te richten.

Breid de bevoegdheden van de gewestelijke huisvestingsinspectiediensten uit 

Vandaag is het uitermate moeilijk om discriminatie bij de toegang tot privéwoningen aan te tonen. Daarom zijn dringend nieuwe instrumenten nodig om gevallen van discriminatie op te sporen en om bewijzen te verzamelen. 

Unia stelt daarom voor om de taken van de gewestelijke huisvestingsinspectiediensten uit te breiden zodat ze na een individuele klacht over discriminatie, een onderzoek kunnen voeren, praktijktesten kunnen doorvoeren en financiële sancties kunnen opleggen indien de discriminatie bewezen is. Dit alles naar analogie met het ontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Geef Vlaanderen en Wallonië de tools om discriminatie bij vastgoedmakelaars op te sporen

Uit de testen die Unia in het kader van haar Diversiteitsbarometer-Huisvesting uitvoerde, bleek dat een groot aantal makelaars de kandidaturen van ‘vreemdelingen’ (42 %) of ‘werklozen’ (61 %) afwees op verzoek tot discriminatie van eigenaars. Slechts enkelen weigerden expliciet om in te gaan op het verzoek. Unia raadt daarom de gewesten aan om in overleg met de academische wereld en met Unia zelf, regelmatig testen in de vastgoedsector door te voeren, zoals dit al het geval is in Gent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Richt een centraal huurwaarborgfonds op 

Wanneer de kandidaat-huurder een woning huurt, moet hij het equivalent van twee maanden huur als huurwaarborg op een bankrekening vastzetten. Wanneer een bank dit bedrag moet voorschieten aan de kandidaat-huurder, dan wordt het bedrag verhoogd naar een equivalent van drie maanden huur. De kandidaat kan in plaats van een bank ook een beroep doen op het OCMW, maar aan die optie zijn ook moeilijkheden verbonden omdat eigenaars dikwijls huurders weigeren die bijstand krijgen van het OCMW. Voor gezinnen met een laag inkomen is de samenstelling van de huurwaarborg soms een hindernissenparcours. 

Unia vraagt daarom om een centraal huurwaarborgfonds op te richten waarop alle huurders een beroep kunnen doen. Het voordeel hiervan is dat alle huurders gelijk worden behandeld, ongeacht hun middelen en de aard van hun inkomsten. De invoering van een dergelijke maatregel dringt ook het fenomeen van het niet-gebruik van rechten terug (zoals bijv. bijstand van het OCMW) en heeft zonder twijfel een positieve impact op discriminatie. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.

Lees ook