Koninklijk besluit van 24 oktober 2008 - toezichtsambtenaren AD

24 oktober 2008
Actiedomein: Werk
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Antidiscriminatiewet

Koninklijk besluit van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van haar uitvoeringsbesluiten, B.S. 12 december 2008.

Artikel 1.

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, worden de met toezicht belaste attachés, technische deskundigen en adviseurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg belast met het toezicht op de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en haar uitvoeringsbesluiten, op het gebied van de arbeidsbetrekkingen.

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en van haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.

Onze Minister van Werk en van Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.