Reactie Centrum op uitlatingen Sharia4Belgium over Marie-Rose Morel

17 januari 2011
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding boog zich over de Facebookpagina van Sharia4Belgium waarop de organisatie zich verheugt over de gezondheidstoestand van ex-Vlaams Belangpolitica Marie-Rose Morel. De uitspraken getuigen voor het Centrum van bijzonder slechte smaak en zijn choquerend. Bovendien leggen ze een zware hypotheek op iedere vorm van maatschappelijk debat tussen personen met verschillende politieke opinies.

Een eventuele strafrechtelijke inbreuk op de Antidiscriminatiewet impliceert het bewust aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. De bestaande rechtspraak en jarenlange ervaring doen het Centrum twijfelen of deze uitspraken door een rechter beschouwd zouden worden als aanzet tot haat, discriminatie of geweld.

Onder ‘aanzetten tot haat, geweld of discriminatie' verstaat de rechtspraak uitingen die aanzetten, stimuleren, aanmoedigen en provoceren tot bepaalde reacties. Door aan te zetten tot haat moet de auteur echt de intentie hebben om de personen tot wie hij zich richt aan te zetten tot haatgedrag of geweld. Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld gaat verder dan het louter verspreiden van ideeën of kritiek hebben op situaties uit de actualiteit. Al meermaals is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt dat meningen mogen kwetsen, choqueren of verontrusten, ook ingeval de uitspraken betrekking hebben op bepaalde individuen of bevolkingsgroepen. Het louter choquerend karakter van een meningsuiting maakt die met andere woorden niet strafbaar.

Het Centrum wijst er overigens op dat het bij het gerecht reeds een dossier lopen heeft tegen de organisatie Sharia4Belgium wegens een oproep tot geweld (zie ‘Centrum dient klacht in tegen Sharia4Belgium’ (22/04/2010). Deze nieuwe elementen zullen aan het parket overgebracht worden om toe te voegen aan het oorspronkelijk dossier. Het is aan het gerecht om te beslissen welk gevolg ze hieraan geeft.

Tot slot wenst het Centrum Marie-Rose Morel veel sterkte toe.

Vergelijkbare artikels