Unia en de werkgeversorganisaties versterken hun samenwerking

19 december 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

De werkgeversorganisaties en Unia vernieuwen de samenwerkingsovereenkomst die ze aangingen in 2019. De nieuwe overeenkomst, die over drie jaar loopt, toont aan dat diversiteit voor de privésector een prioriteit is en blijft.

De werkgeversorganisaties en Unia moedigen ondernemingen aan in het verder uitwerken van initiatieven voor meer diversiteit en inclusie. Een ambitieus diversiteits- en inclusiebeleid als preventiebeleid van discriminatie vertrekt bij een aanwervingsbeleid gebaseerd op competenties, efficiënte interne meldingsprocedures en een diversiteitsplan.

Unia en de werkgeversorganisaties pleiten voor meer ondersteuning van werkgevers bij het werven van diverse profielen en het inzetten van maatregelen van positieve actie. Informatie hierover en over hoe Unia ondersteuning kan bieden, is te vinden op de website van Unia of op ediv.be.

Unia en de werkgeversorganisaties hebben besloten om hun samenwerking verder te versterken, onder meer met gezamenlijke activiteiten rond redelijke aanpassingen op het werk of rond positieve actie.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst stelt vijf gemeenschappelijke punten voorop:

1. Meer diversiteit en inclusie op de werkvloer door preventie van discriminatie

Ondersteunen van sectoren en ondernemingen bij het uitvoeren van een diversiteits- en inclusiebeleid en een preventiebeleid van discriminatie en aanmoedigen van het delen van kennis en bestaande good practices. Omdat voorkomen beter is dan genezen, ook als het gaat om discriminatie op de werkvloer.

2. Middelen vrijmaken voor positieve actie

Opheffen van budgettaire beperkingen voor risicogroepen. Dit zal de sectoren in staat stellen de beschikbare middelen autonoom toe te wijzen om zo plannen voor positieve actie te kunnen uitvoeren ten voordele van meer kwetsbare groepen.

3. Kwaliteitsvolle data beschikbaar stellen

Focussen op systematische en doordachte monitoring als basis voor politieke besluitvorming en evaluatie. Monitoring van maatregelen en onderzoek vormen een belangrijke basis bij het nemen van beleidsbeslissingen en bij het evalueren en aanpassen ervan.

4. Betrekken van Unia en de werkgeversorganisaties bij het voeren van studies, het nemen van initiatieven en het uitwerken van beleid

Werkgeversorganisaties en Unia betrekken bij alle studies, campagnes en parlementaire of regeringsinitiatieven rond diversiteit en de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Door rekening te houden met hun ervaring op het terrein en hun expertise op vlak van regelgeving, zal de doeltreffendheid van het gevoerde beleid aanzienlijk vergroten.

5. Preventie begint bij het onderwijs

Aandacht voor gelijkheid tijdens de schoolloopbaan heeft een grote impact op de professionele toekomst van jongeren, vooral op jongeren uit kwetsbare groepen. Beleidsmakers moeten zich daarom richten op het voorkomen van discriminatie in het onderwijs.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.