Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

16 januari 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.

Inzetten van praktijktesten

Unia blijft de diverse overheden van ons land oproepen om het voorbeeld van de federale en de Brusselse regering te volgen en inspectiediensten de mogelijkheid te bieden om praktijktesten te kunnen inzetten op basis van objectieve aanwijzingen oftewel ‘knipperlichten’ over mogelijke discriminatie. Aan de hand van algoritmes die databanken systematisch doorzoeken op mogelijke discriminerende praktijken of, eenvoudiger, het vergelijken van de personeelssamenstelling van een bedrijf met de gemiddelde samenstelling van werknemers in die sector, kan een inspectiedienst dan gerichte controles uitvoeren.

Steeds meer steden en gemeenten willen ook zelf bijdragen aan een performant(er) antidiscriminatiebeleid en organiseren ook zelf praktijktesten. Zo lanceerde de Stad Gent diverse praktijkonderzoeken op de arbeidsmarkt. En de stad Antwerpen voerde in 2020 via correspondentietesten een nulmeting op uit sectorniveau. De Stad rolt nu een verbeterplan uit en plant een tweede meting die moet aantonen of het verbeterplan effet heeft gehad. Unia waardeert deze inspanningen van de steden en gemeenten en blijft hen hierin ondersteunen.

Preventie van discriminatie

Naast controle en handhaving is ook preventie belangrijk. Unia pleit daarom voor het verplichten van een preventiebeleid inzake gelijke behandeling om discriminatie op het werk te voorkomen. De bestaande diensten voor preventie en bescherming op het werk, overheidsorganisaties en diversiteitsconsulenten van de sociale partners kunnen daarbij ondersteuning bieden. Een belangrijk onderdeel van een preventiebeleid voor gelijke behandeling bestaat uit het uitwerken van een interne meldingsprocedure die de werkgever toelaat om spoedig en gepast te reageren als er zich risicosituaties voordoen.