Betere bestrijding van discriminatie op Brusselse arbeidsmarkt

10 juli 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Vandaag treden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal nieuwe wetsbepalingen in werking om discriminatie op vlak van tewerkstelling beter te bestrijden (Ordonnantie van 1 juni 2023 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het bestrijden van discriminatie in het kader van tewerkstelling). De wijzigingen verbeteren de handhaving door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI). Zo kunnen discriminatiemeldingen bij Actiris beter doorstromen naar de GWI en naar Unia en het Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Opzetten discriminatietest wordt makkelijker 

Zijn er discriminatieklachten of concrete aanwijzingen dat een onderneming of (overheids)instelling discrimineert, dan kan de GWI makkelijker een discriminatietest opzetten. Toelating van het arbeidsauditoraat is daarbij niet nodig. Actiris wordt verplicht de inspectie te ondersteunen bij het voorbereiden van de testen, en de inspectie kan derden of een deskundige inschakelen. 

Discriminatietesten per activiteitensector 

De GWI kan voortaan ook bij een redelijk vermoeden van discriminerende praktijken testen organiseren voor een volledige activiteitensector, bijvoorbeeld de sector van werving en selectie. Voor deze testen op grotere schaal hebben ze echter wel de toelating nodig van het arbeidsauditoraat. 

Academisch onderzoek zal hiertoe vijfjaarlijks de discriminatiegraad in de verschillende sectoren van de Brusselse arbeidsmarkt in kaart brengen. 

Verdere stappen blijven nodig 

Unia verleende advies over de ontwerpteksten en verwelkomt de wetswijzigingen. Ze getuigen van een vastberaden politieke en maatschappelijke wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om discriminatie bij de toegang tot werk tegen te gaan. 

Toch herinnert Unia de Brusselse gewestregering eraan om de meldingsplicht bij discriminerende vragen van werkgevers of klanten uit te breiden naar alle intermediairs zoals uitzendkantoren, dienstenchequeskantoren enz. op de arbeidsmarkt, zoals voorzien in de algemene beleidsverklaring. 

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.