Samenwerkingsovereenkomsten van Unia

Unia werkt samen met tal van organisaties en verenigingen om de mensenrechten zo goed mogelijk te beschermen en discriminatie te bestrijden. Om deze samenwerking een formeel karakter geven, heeft Unia in de loop der jaren tal van samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

Myria

Myria analyseert de migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Dit centrum komt op voor een beleid dat uitgaat van feitenkennis en de naleving van de rechten van de mens.

Unia en Myria hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun internationale werk te coördineren met betrekking tot het ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) en in het kader van de rapportering voor de Verenigde Naties en de Raad van Europa

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM)

Het IGVM beschermt en bevordert de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het strijdt tegen elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het Instituut wil de gelijkheid van vrouwen en mannen verankeren in de samenleving, opdat deze vanzelfsprekend zou worden in de mentaliteiten en de praktijken.

Unia en het IGVM hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om onze samenwerking te versterken, met name door informatie te delen en door gemeenschappelijke overlegvergaderingen en initiatieven te organiseren.

Federaal instituut voor de rechten van de mens (FIRM)

Als onafhankelijke instelling bevordert en beschermt het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) de mensenrechten in België, in samenwerking met andere organisaties. Het instituut waakt over het respect voor en de toepassing van internationale mensenrechtennormen, in overeenstemming met de Principes van Parijs.

Unia en het FIRM hebben een samenwerkinsakkoord ondertekend om hun samenwerking te optimaliseren, met name wat betreft hun adviezen en de opvolging van hun aanbevelingen, hun werkmethoden en hun rapporteringen aan de organen van de Verenigde Naties.

Instellingen met een opdracht op het vlak van de rechten van de mens

Sociale partners

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB verdedigen de werknemersrechten. De werkgeversorganisaties (BECI in Brussel, Boerenbond, VBO, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE en VOKA) verdedigen de belangen van de bedrijven.

Ook tussen deze sociale partners en Unia bestaan er samenwerkingsakkoorden. Zo willen we bijdragen tot een betere omgang met de diversiteit op de arbeidsmarkt dankzij het delen en uitwisselen van kennis.

Op lokaal niveau

De steden en gemeenten staan dicht bij de burgers. Ze kennen de moeilijkheden die hun inwoners meemaken en kunnen efficiënt hulp bieden wanneer mensen worden gediscrimineerd.

Unia ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Sint-Niklaas en Roeselare. Dankzij deze akkoorden kan Unia deze steden helpen om diversiteit te managen. Dit gebeurt onder meer door het opzetten van praktijktests.

Organisaties voor de rechten van personen met een handicap

Tal van Belgische organisaties nemen het op voor de rechten van personen met een handicap. Ze luisteren naar hen en willen dat ze beter deel kunnen uitmaken van de samenleving door hen een stem te geven. Ze doen bovendien aan sensibilisering bij politici, werkgevers, handelaars, leerkrachten, het brede publiek en informeren hen over de realiteiten die personen met een handicap ervaren.

Unia werkt met heel wat organisaties samen door informatie uit te wisselen en opleidingen te geven. Ook betrekken we hen bij het behandelen van sommige meldingen die te maken hebben met het thema handicap.

Unia ondertekende samenwerkingsakkoorden met AccessAndGo, Altéo, l’Association socialiste de la personne handicapée (ASPH), de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) , de Diabetes Liga, Doof Vlaanderen, Eqla (blinden), de Fédération francophone des sourds de Belgique (FFSB), Hama, Handiplus, Inclusie Vlaanderen, Inclusion ASBL, Inter Vlaanderen, de Katholieke vereniging voor gehandicapten (KVG), Kom op tegen Kanker, de Brailleliga, de Ligue des droits de l’enfant en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Sensoa

Sensoa is het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. 

Unia ondertekende een samenwerkingsakkoord met Sensoa: we slaan zo de handen in elkaar in de strijd tegen discriminatie op basis van gezondheidstoestand (bijvoorbeeld discriminatie van personen die met HIV leven). 

Actiris

Actiris is het Brusselse regionale tewerkstellingsagentschap. Het helpt werkzoekenden om een baan te vinden en levert oplossingen aan werkgevers die mensen willen rekruteren.

Unia en Actiris werken samen in de strijd tegen discriminatie en bevorderen samen de diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt. Unia ondersteunt de diversiteitsdienst van Actiris (die betrokken is bij diversiteitsplannen in openbare en private ondernemingen in het gewest) en de anti-discriminatiedienst (die er is voor werkzoekenden die discriminatie meemaken). Unia werkt ook samen met view.brussels, het regionale tewerkstellingsobservatorium (statistische analyses).

Arbeidsinspectie

De inspectiedienst ‘Toezicht sociale wetten’ waakt over de toepassing van het beleid over collectieve en individuele arbeidsrelaties. Ze informeert, adviseert, voorkomt en treedt repressief op.

Unia en de inspectiedienst werken samen rond concrete gevallen van discriminatie op de werkvloer en rond het bredere fenomeen van discriminatie op het vlak van werk.

LGBTI+

çavaria, Fédération Prisme en Rainbowhouse zijn koepelverenigingen die streven naar de emancipatie en een beter welzijn van LGBTI+ personen. Ze bieden sociale, juridische en psychologische hulp aan en vechten tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Unia werkt samen met deze verenigingen om te zorgen voor betere ondersteuning van mensen die gediscrimineerd worden op grond van hun seksuele oriëntatie. We zetten ook samen informatie- preventie en sensibiliseringsacties op.  

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

De Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) is de Hoge Raad voor de audiovisuele sector in de Fédération Wallonie-Bruxelles. Deze Hoge Raad moet erover waken dat er een grote diversiteit is aan audiovisuele media en dat deze inclusief werken, ten dienste van een democratische samenleving.

Unia antwoordt op vragen van de CSA die te maken hebben met non-discriminatie en diversiteit. De CSA kan vragen om advies, maar de samenwerking kan ook gaan over sensibilisering of opleidingen.

Comité P

Het Comité P houdt toezicht op de globale werking van de politiediensten en op de manier waarop de politie functioneert. Het kijkt hierbij naar de bevoegde ambtenaren van de inspectie- of controlediensten.

Unia en het Comité P wisselen informatie uit over feiten van discriminatie die zijn gepleegd door politiediensten.

Partners in het onderwijs

Unia werkt samen met de inrichtende machten en de federaties die onderwijs organiseren, om diversiteit op school te promoten.

In het akkoord met de Nederlandstalige onderwijspartners is sprake van gemeenschappelijke vormingen, campagnes en onderzoek met het oog op scholen die inclusief zijn en open staan voor iedereen.