Unia en onderwijspartners zetten in op samenwerking rond diversiteit

21 december 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia en de onderwijspartners hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend. Hiermee willen ze zich samen inzetten om alle spelers in het onderwijs te versterken in het omgaan met diversiteit op school.   

De partners die het samenwerkingsakkoord hebben ondertekend, zijn :

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)
  • De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)
  • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
  • De Federatie Steinerscholen
  • Het Vlaams Onderwijs Overlegplatform
  • De Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs
  • De Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM)

“Unia werkt al jaren rond diversiteit en onderwijs. Dat doen we altijd zoveel mogelijk samen met mensen uit het onderwijsveld. Het akkoord geeft uitzicht op een win-win-situatie. Door de samenwerking krijgt Unia namelijk een beter beeld van de drempels voor inclusief onderwijs en non-discriminatie”, zegt Els Keytsman.  

“Katholiek Onderwijs Vlaanderen concretiseert samen met haar leden wat een katholieke dialoogschool in deze veranderde en veranderende samenleving kan zijn”, stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Wij breken een lans voor het garanderen van zorgbreed en kansenrijk onderwijs voor iedere leerling. Samenwerken met Unia biedt hiertoe opportuniteiten, maar minstens even belangrijk is het respect voor ieders rol dat we in dit akkoord op een constructieve manier hebben vastgelegd”. 

“Onze scholen staan voor emancipatorisch en democratisch onderwijs dat alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen biedt en hun zelfredzaamheid aanwakkert”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. “De samenwerking met Unia past dan ook volledig in de identiteit van OVSG. Het feit dat onze scholen in de toekomst een beroep kunnen doen op Unia om deze visie in de praktijk om te zetten, is een mooie meerwaarde voor ons onderwijs”.

De partners zullen een nauwe samenwerking uitbouwen op macroniveau op het vlak van vorming, het uitwisselen van informatie en expertise, beleid en communicatie. 

Informatie en expertise uitwisselen

Unia en de onderwijspartners spreken in het akkoord af om belangrijke informatie uit te wisselen over geplande acties, campagnes, aanbevelingen en onderzoek rond diversiteit in het onderwijs. Hiervoor zullen de partners minstens één keer per jaar bijeenkomen.    

Scholen en andere spelers uit het onderwijs kunnen bovendien een beroep doen op Unia voor vormingen aan professionelen. Zo biedt Unia vorming aan over de antidiscriminatiewetgeving en het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.  

Diversiteit in onderwijs  

Unia ontvangt nog veel meldingen van (ouders van) leerlingen die te maken hebben met discriminatie op grond van geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Ook leerlingen met een handicap ondervinden problemen wanneer er bijvoorbeeld ‘redelijke aanpassingen’ nodig zijn.   

Het blijft daarom erg belangrijk om werk te maken van gelijkheid en het bestrijden van discriminatie op school. De onderwijspartners zijn belangrijk omdat ook zij daarin een grote rol spelen. Door in te zetten op samenwerking en dialoog kunnen de partners nog meer resultaten boeken.  

“Hoe langer ik in de steinerscholen werk, des te meer ik de diepe menselijkheid van onze pedagogie, zowel in theorie als in de praktijk, het belangrijkste kenmerk ervan ben gaan vinden. Het is vanuit die intrinsieke houding dat wij als steinerscholen ons steentje willen bijdragen aan de acties en campagnes van Unia op het vlak van diversiteit op school”,  zegt Werner Govaerts, bestuurder van de Federatie Steinerscholen.

“Verschillen zijn een rijkdom, geen last. En daar doen we best heel gewoon over. De diversiteit die we elke dag ontmoeten, zijn voor ons gratis leerkansen”, vult Philippe Gryson van FOPEM (Federatie van onafhankelijke, pluralistische en emancipatorische methodescholen) aan. 

Vergelijkbare artikels

24 april 2020

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen universiteiten en hogescholen extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening te houden bij hun evaluatiewijze.