Brochure 2009: Discriminatie op de arbeidsmarkt

Naar aanleiding van het internationale Feest van de Arbeid publiceert het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) een brochure over discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze brochure richt zich tot (kandidaat-)werknemers die geconfronteerd kunnen worden met discriminatie op basis van hun nationaliteit, huidskleur of herkomst.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een fenomeen dat al lang gekend is en erkend wordt. Er werden vele studies en colloquia aan besteed, het juridisch arsenaal werd aangepast zodat het beter in de praktijk toegepast kan worden en stilaan ook in de rechtbanken. Vele werkgevers en hun organisaties, personeelsverantwoordelijken, vakbonden en allerlei organisaties en overheden zijn de afgelopen jaren actiever gaan werken om, enerzijds discriminatie op de werkvloer tegen te gaan en anderzijds de voordelen van diversiteit beter te benutten.

Niettemin blijft discriminatie bestaan

Elke dag opnieuw krijgen kandidaat-werknemers te maken met een afwijzing van hun sollicitatie, met vele drempels om te kunnen promoveren of met pesterijen en beledigingen op grond van hun handicap, buitenlandse herkomst of hun hogere leeftijd.

Maar discriminatie kan aangevochten en opgelost worden

Discriminatie kan opzettelijk gebeuren met de bewuste bedoeling om te discrimineren of te schaden. Het kan ook onbewust gebeuren als ongewild gevolg van verschillende beslissingen of procedures. Een nauwkeurig onderzoek van de beschikbare aanwijzingen geeft meestal meer duidelijkheid op de vraag of er al dan niet sprake is van discriminatie. In deze gevallen slaagt men er de afgelopen jaren beter in om ook voor de benadeelde tot een aanvaardbare oplossing te komen. Bedrijven tonen ook een grotere bereidheid om een verouderd personeelsbeleid bij te sturen of te wijzigen als dat uit gewoonte of gemakshalve nog gebaseerd was op vooroordelen tegenover bepaalde groepen.

Informatie en bijstand is hiervoor bijzonder belangrijk

Er zal pas echt iets veranderen als men er op grote schaal van bewust is dat discriminatie het gevolg is van concrete handelingen en dat deze ook effectief bestreden kunnen worden.

Om zich weerbaarder te kunnen opstellen bij discriminatie, moet je eerst beter geïnformeerd zijn over de toepasselijke regels, de beschikbare middelen en de organisaties tot wie je je kan wenden voor advies, bijstand en ondersteuning.

Net zoals de samenwerking tussen het Centrum en andere partners

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding handelt niet alleen in de strijd tegen verschillende vormen van discriminatie: vakbonden, arbeidsinspectiediensten, regionale tewerkstellingsdiensten (ACTIRIS, VDAB, FOREM), werkgeversorganisaties, regionale integratiecentra, lokale meldpunten voor discriminatie en andere verenigingen bundelen hun krachten waarbij ieders eigenheid en specieke rol gerespecteerd wordt. 

Naast deze brochure kan je ook op het Centrum terecht voor een eerste informatie of advies. Nadien kan je eventueel rekenen op verdere begeleiding of bijstand door onze verschillende diensten of op een begeleide doorverwijzing naar één van onze partners.

Enkel door een goede samenwerking tussen alle betrokkenen kan discriminatie effectief op het terrein bestreden worden. 

Downloads