Naar een interculturele gezondheidszorg (2012)

Aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden. 

Naar een interculturele gezondheidszorg (2012)

België wordt gekenmerkt door belangrijke en diverse migratiestromen die de maatschappij getransformeerd hebben tot een multiculturele samenleving . Doorheen de geschiedenis is ons land dan ook tal van verbintenissen aangegaan om haar gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Dit heeft ertoe geleid dat het Belgische gezondheidszorgsysteem wereldwijd erkend wordt als één van de meest rechtvaardige.

Uit initiatieven op federaal niveau, op het niveau van de gewesten en gemeenschappen en door diverse organisaties blijkt dat er in ons land een duidelijk potentieel bestaat om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Niettemin stellen we tijdens de laatste tien jaar vast dat ons land moeite heeft om gezondheidsverschillen tussen bepaalde bevolkingsgroepen terug te dringen en dat de gezondheidszorg nog een hele weg af te leggen heeft om tegemoet te komen aan de vragen en noden van een multiculturele samenleving.

Dit rapport heeft tot doel aanbevelingen uit te werken die een grotere gelijkheid in de gezondheidssituatie van migranten en etnische minderheden kunnen bevorderen. Het rapport komt er op vraag van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Volksgezondheid en de heer Christiaan Decoster, directeur-generaal van het DG1 van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij wilden dat een groep van experts aanbevelingen zou uitwerken om de Belgische gezondheidszorg meer af te stemmen op de aanwezigheid van migranten en etnische minderheden in ons land. Voor de voorbereiding van deze tekst werd een ad-hoc-groep opgericht, ‘ETHEALTH’, samengesteld uit mensen die in dit domein actief zijn als veldwerkers, academici, verantwoordelijken van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en van de administratie.

In het eerste deel van dit rapport worden de samenstelling en de werkwijze van de ETHEALTH-groep beschreven. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de context van migratie evenals de epidemiologische en politieke context waarbinnen dit rapport zich situeert. Het derde deel bevat de vaststellingen en de aanbevelingen van de ETHEALTH-groep.

Ten slotte willen we er hier op wijzen dat deze aanbevelingen de standpunten en visie van de leden van de werkgroep weerspiegelen en geen politiek engagement van de bevoegde Minister impliceren.

Vergelijkbare publicaties