De implementatie van transculturele vaardigheden in de opleiding Verpleegkunde (2018)

Unia wil discriminatie in de gezondheidszorg beter bestrijden en er de diversiteit bevorderen. Maar om dat te bereiken, is er nood aan structurele aanpassingen die gezondheidsinstellingen toelaten om de sociologische evolutie in onze samenleving beter te begrijpen en te aanvaarden (veroudering van de bevolking, nieuwe migraties, …).  

"Art. 5 : De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroeps-beoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienst-verstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften." (Wet betreffende de rechten van de patiënt - 22 augustus 2002). 

Sinds twee jaar bestaat er een overleg tussen de hogescholen in de sector, de betrokken ministers, experts in de gezondheidssector en vertegenwoordigers van organisaties voor verpleegkundigen.

Dankzij dit overleg kon Unia een heldere aanbeveling formuleren. We bevelen aan om de transculturele vaardigheden in de basisopleiding van studenten verpleegkunde te introduceren. Het aanleren van die vaardigheden moet het verplegend personeel de kans bieden om in hun beroep meer rekening te houden met de diversiteit van de patiënten en hun familie.

Deze aanbeveling werd mogelijk gemaakt na de omzetting van de Europese Richtlijn 2013/55/EU in 2016 voor de hervorming van de studies in de gezondheidssector. Het rapport dat je kan downloaden op deze pagina, komt terug op de totstandkoming van de aanbeveling en op de adviezen van Unia over deze thematiek.