Socio-economische Monitoring: eerste rapport (2013)

Werkgelegenheid is één van de hoogste prioriteiten van de regeringen in ons land. Of het nu gaat om economisch herstel, industriële ontwikkeling, technologische innovatie, ontwikkeling van het ondernemerschap, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, mobilisatie van de sociale partners en van de politieke wereld: werkgelegenheid heeft altijd centraal gestaan in de ontwikkeling van onze samenleving. En vandaag is dat meer dan ooit het geval.

In dat kader, en rekening houdend met onder meer de demografische ontwikkeling in ons land en de globalisering, is de tewerkstelling van personen van vreemde nationaliteit of afkomst een uitdaging die we niet uit de weg kunnen gaan. Vooral omdat, zoals werd beklemtoond in de inleiding van het ‘Jaarverslag Migratie 2012’ van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, “migratie structureel deel uitmaakt van onze toekomst, en dat ook zal blijven doen”.

Ook België ontsnapt niet aan dat gegeven, noch aan zijn verantwoordelijkheid ter zake.

Het Centrum en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben hun verantwoordelijkheid dan ook niet willen ontlopen. Sinds 2006 hebben ze samen gericht gewerkt aan de uitbouw van een meetinstrument ter ondersteuning van de besluitvorming. Een instrument dat een verfijnder beeld geeft van de positie van personen op de arbeidsmarkt volgens hun origine en migratieachtergrond. Daarmee liepen ze voor op één van de OESO-aanbevelingen van 2008, waarin gesteld werd dat “als we meer statistieken hadden over de geboorteplaats van personen en van hun ouders, we beter de werkgelegenheidsresultaten van de migranten en van hun kinderen zouden kunnen opvolgen en aldus de integratiemaatregelen beter zouden kunnen richten en beter kunnen evalueren”.

Deze Monitoring is dan ook in de eerste plaats bedoeld om het gebrek aan statistische gegevens op te vangen met het oog op de verbetering en de uitdieping van onze kennis van enerzijds de arbeidsmarktsamenstelling en anderzijds de spreiding van personen naar nationaliteitsverleden. Dat bezorgt de sociale partners de nuttige, noodzakelijke en objectieve gegevens voor een analyse van de activiteitensectoren. Voor beleidsmakers, ten slotte, is het een nuttig evaluatie- en oriëntatie-instrument met het oog op hun werkgelegenheids- en hun diversiteitsbeleid.

Deze nieuwe kennisinstrumenten, hoewel op zich onvoldoende, zijn absoluut onontbeerlijk om werkloosheid efficiënter aan te pakken, om het begeleidingsbeleid des te beter te definiëren en om structurele discriminatie te bestrijden. Zeker nu moet worden herbekeken op welke manier en met welke middelen de economische en maatschappelijke participatie van bepaalde categorieën werknemers of werkzoekenden moeten worden bevorderd.

De Socio-economische Monitoring is het resultaat van een lang proces, en van een partnerschap van de FOD Werkgelegenheid en het Centrum, in samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister en deskundigen uit de academische wereld. Wij willen ze bij dezen graag allemaal bedanken voor hun inzet en hun aangereikte expertise.

Wij rekenen erop dat onze wederzijdse inspanningen vrucht mogen dragen.

Je kan de digitale versie van het eerste rapport van de Socio-economische Monitoring hier downloaden. Wij wensen je veel leesplezier toe. 

Jozef De Witte en Patrick Charlier
Directeur en adjunct-directeur
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Pierre-Paul Maeter
Voorzitter van het directiecomité
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg