Kwaliteitsvol inclusief onderwijs in het belang van het kind

Samen met het Kinderrechtencommissariaat werkte Unia een tekst uit rond het belang van het kind en hoe dit belang op de juiste manier kan afgewogen worden.

Unia en het Kinderrechtencommissariaat belichten in deze tekst hoe het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind samen gerespecteerd kunnen worden bij het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs.

In de tekst wordt stilgestaan bij het wettelijk kader en de uitgangspunten om vervolgens te bespreken hoe een correcte afweging kan gemaakt worden van de proportionaliteit van maatregelen en van het belang van het kind.

Om het belang van het kind op een juiste manier af te wegen, moeten immers een aantal stappen gevolgd worden bij de bespreking van noodzakelijke maatregelen. De volgorde van deze stappen is belangrijk om inclusie een echte kans te geven en om noodzakelijke maatregelen niet ten onrechte als disproportioneel te bestempelen.

Verder worden de drie momenten toegelicht wanneer de proportionaliteit van maatregelen kan worden afgewogen. Ten slotte wordt in de tekst ook stilgestaan bij de beschermende rol van de overheid.

Je kan de volledige tekst downloaden op deze pagina.