Zoek Beslissing

87 Beslissingen gevonden
22 oktober 2013

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, 22 oktober 2013

Ouders van een kind met het downsyndroom en een gehoorstoornis hebben een zaak aangespannen tegen de school van hun kind. Enerzijds op grond van de algemene bepalingen over aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek, anderzijds op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Ze klagen aan dat hun kind de toegang tot het gewone basisonderwijs (inclusief onderwijs) is geweigerd.

22 juni 2012

Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Franstalige), 22 juni 2012

Een erkend en dus gesubsidieerd onthaaltehuis voor personen in moeilijkheden werft een blinde medewerker aan. Het dient een aanvraag in om een inschakelingspremie te krijgen. Die premie bestaat uit een financiële tussenkomst in loon en sociale bijdragen en moet het rendementsverlies compenseren. De premie wordt geweigerd omdat gecumuleerd met andere tussenkomsten het loon van de persoon in kwestie volledig gedekt zou zijn.
10 februari 2012

Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Franstalige), 10 februari 2012

Een klacht wordt ingediend in het kader van een procedure dat het album ‘Kuifje in Congo’ betreft. Vervolgens wordt een vordering tot staking ingeleid tegen dit album dat sinds zijn eerste uitgave in 1931 verdeeld wordt. De vordering beoogt voornamelijk het verbod van verspreiding of deze te laten gepaard gaan met bepaalde verplichtingen (verwittiging, inleiding,…). De Voorzitter van de rechtbank is de mening toegedaan dat er voor de verwijten op burgerlijk vlak geen sprake is van belaging noch opdracht tot discriminatie. Voor de verwijten die gesteund zijn op strafrechtelijke inbreuken stelt hij vast dat er geen bijzonder opzet voorhanden is.
31 mei 2011

Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Nederlandstalige), 31 mei 2011

In een aantal kantoren van een uitzendbureau worden in het kader van een strafonderzoek aanwijzingen teruggevonden dat bepaalde kantoren ingaan op de discriminatoire wensen van klanten. Het strafonderzoek draait op een sisser uit wegens de taal waarin het gevoerd werd. Er wordt dan een zaak aangespannen voor de burgerlijke rechtbank. Deze acht de feiten, op grond van wat zich in het strafbundel bevindt, bewezen in die zin dat blijkbaar de feiten gekend waren tot op het niveau van het bestuur dat zijn kantoorhouders niet bijstond en voorrang gaf aan de omzet. Maar van een algemeen discriminatoir beleid van het bedrijf kan volgens de rechtbank geen sprake zijn.
15 april 2011

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 15 april 2011

In het kader van een geschil tussen huurder en verhuurder meent de huurder dat er racisme mee gemoeid is. De Vrederechter beslist om advies in te winnen bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en van racismebestrijding. In hoger beroep is de rechtbank de mening toegedaan dat de Vrederechter ambtshalve advies mocht inwinnen. Er stellen zich evenwel twee problemen: enkel een fysieke persoon kan aangesteld worden als deskundige en de Vrederechter beschikte over meer informatie dan de deskundige die hij aanspreekt.

Volg ons op onze sociale media