Hof van Cassatie, 19 januari 2022

19 januari 2022
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Andere gronden
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

In een zaak van laster en belaging beoordeelde het hof van beroep de gevolgen van de gedachten of meningen en niet de inhoud ervan. Er was bijgevolg geen schending van artikel 150 Grondwet.

Datum: 19 januari 2022

Instantie: Hof van Cassatie

Criterium: andere

Beslissing:

Het Hof van Cassatie verwerpt een beroep tegen een arrest van het hof van beroep in Bergen waarin de eiser werd veroordeeld voor feiten van laster en belaging. De eiser beroept zich, onder meer, op een schending van artikel 150 van de Grondwet omdat de feiten als een drukpersmisdrijf zouden moeten worden beschouwd. Hij had onder andere folders uitgedeeld en artikelen geschreven op een blog.

Het Hof van Cassatie volgt deze redenering echter niet en stelt dat het hof van beroep de feiten van belaging niet bewezen achtte omwille van de strafbare inhoud van de gedachten of meningen, maar wel omwille van de gevolgen die ze teweegbrachten.  De pamfletten, enquêtes, artikelen op de blog ... verstoorden de rust van de verweerder gelet op hun onophoudelijk, veelvuldig, repetitief en systematisch karakter; gelet op de lange periode tijdens dewelke ze werden verspreid en gelet op de context waarin ze werden verspreid.

Omdat het aangevochten arrest niet steunt op de beoordeling van het strafbare karakter van de gedachten of meningen die de eiser verspreidde door middel van geschriften, heeft het bestreden arrest het artikel 150 van de Grondwet niet geschonden.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Cass., P.20.1182.F, 19-01-2022

Downloads