De collectieve klacht van MDAC tegen België bij het ECSR: opmerkingen van het Centrum

11 maart 2015
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Bestemmeling: het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR).

Rond het recht op inclusief onderwijs in Vlaanderen heeft het Mental Disability Advocacy Center (MDAC) een collectieve klacht tegen de Belgische Staat gericht. De klacht is ingediend bij het ECSR. Als onafhankelijk mechanisme dat belast is met de opvolging van de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap heeft het Centrum daar schriftelijke opmerkingen bij geformuleerd. Die onafhankelijke en belangeloze visie zal het Comité helpen bij het vervullen van zijn taak.

De klacht van het MDAC gaat over artikel 15 (het recht van personen met een handicap op zelfstandigheid, maatschappelijke integratie en deelname aan het maatschappelijke leven) en artikel 17 (het recht van kinderen en adolescenten met een handicap op sociale, juridische en economische bescherming) van het herziene Europees Sociaal Handvest. Het MDAC vindt dat Vlaanderen zijn verplichtingen op het vlak van onderwijs en opleiding van kinderen met een mentale of verstandelijke handicap niet nakomt. Volgens het MDAC worden die kinderen vaak geweigerd wanneer ze regulier onderwijs willen volgen en ontbreekt het aan de nodige ondersteuning om de inclusie te laten slagen, wat in strijd is met de boven vernoemde artikelen uit het VN-Verdrag.

Als 'amicus curiae' heeft het Centrum zijn opmerkingen verzameld en overgemaakt ingevolge art. 32A §1 van het intern reglement van het ECSR. De opmerkingen gaan vooral over het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen voor kinderen met een handicap. Met zijn tussenkomst wil het Centrum een belangeloze en onafhankelijke visie geven en zo het Comité helpen bij de uitvoering van zijn taak.

Update: beslissing Europees Comité 16 oktober 2017

Op 16 oktober 2017 oordeelde het Europees Comité dat het Vlaams onderwijs niet inclusief genoeg is, daarbij rekening houdend met het advies van Unia. Deze beslissing werd gepubliceerd op 29 maart 2018. Lees meer.