Maak het hoger onderwijs en het volwassenonderwijs inclusiever

16 december 2018
Actiedomein: Onderwijs
Bevoegdheidsniveau: Franse Gemeenschap

Unia is ook vragende partij om het hoger en volwassenenonderwijs inclusiever te maken. Unia herinnert de Franse gemeenschap er ook aan dat een verbod op het dragen van religieuze symbolen in de schoolreglementen niet in regel is met de antidiscriminatiewetgeving.

Maak het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs inclusiever 

Unia raadt aan om de bestaande decreten in lijn met de rechten van studenten met een handicap toe te passen, zoals vastgelegd in de antidiscriminatiewetgeving en in het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 

Daarnaast vraagt Unia om in de centrale begroting middelen ter beschikking te stellen om redelijke aanpassingen door te voeren. De verschillende regeringen moeten immers de toegankelijkheid van gebouwen waarborgen zodat studenten vrij hun studiekeuzes kunnen bepalen en hierin niet gedwarsboomd worden door ontoegankelijke leslokalen. 

Laat toe dat studenten hoger onderwijs en volwassenenonderwijs in de Franse Gemeenschap tekenen van geloofs- of levensovertuiging dragen 

Unia vraagt de minister om hierover een omzendbrief naar de Franstalige hogescholen en instellingen voor volwassenenonderwijs te sturen. Die omzendbrief moet herinneren dat een verbod aan volwassen studenten op het dragen van religieuze symbolen in hun schoolreglementen, volgens de huidige antidiscriminatiewetgeving, niet in verhouding staat tot de noodzaak om gelijke toegang tot het onderwijs te waarborgen.