Toegankelijkheid van de stembureaus

1 januari 2009
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Onderwerp: Handicap en toegankelijkheid in de stembureaus; verkiezingen

Bestemmelingen: Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Politieke partijen

Vaststellingen

Ondanks de inspanningen die de overheden de laatste jaren hebben geleverd (na lang aandringen van verenigingen voor personen met een handicap), krijgen kiezers met een handicap nog steeds met heel wat hindernissen af te rekenen om hun stem uit te brengen.
Ofwel hebben ze niet altijd toegang tot de nodige informatie om een oordeelkundige keuze te maken tussen de verschillende lijsten en kandidaten bij verkiezingen, ofwel slagen ze er gewoonweg niet in om te gaan stemmen (ontoegankelijk vervoer, gebouw of stemhokje niet toegankelijk,…).

Om alle kiezers de kans te geven autonoom en zonder discriminatie hun stem uit te brengen meent het Centrum dat personen met een handicap:

  • toegang moeten krijgen tot informatie over programma’s van partijen en over de inzet van de verkiezingen;
  • over alle nuttig informatie moeten beschikken om aan de verkiezingen deel te nemen;
  • zich naar het stembureau moeten kunnen begeven en zo autonoom mogelijk in het stemhokje moeten kunnen stemmen, waarbij het geheim van de stemming wordt gewaarborgd.

Voorstellen

Het Centrum vraagt de politieke partijen verklarende documenten bij hun programma’s te voorzien in versies die zijn aangepast voor personen met gezichts- en gehoorstoornissen en voor mensen met begripsmoeilijkheden (bijv.: internetsites voor slechtzienden, « makkelijk te lezen » versies van brochures voor personen met begripsmoeilijkheden …).

Het Centrum dringt erop aan dat de Gewesten hun inspanningen voortzetten en nauwer gaan samenwerken met verenigingen van personen met een handicap, om:

  1. alle kiezers toegankelijke informatie over het kiesproces ter beschikking te stellen: internetsites van de overheden, sensibilisering van de gemeenten, contactpersonen in de gemeenten, informatie afgestemd op de betrokken personen, …;
  2. de toegankelijkheid van de stembureaus garanderen en de stemhokjes aanpassen.

Stand van zaken:

Verstuurd naar bestemmelingen met het oog op de regionale verkiezingen van 2009.

Aanbeveling hernieuwd naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010.

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft hiertoe de nodige instructies gegeven.

Audiovisuele sector: tussenkomst van het Centrum bij de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (Franse Gemeenschap) om redelijke aanpassingen voor personen met een handicap door te voeren tijdens verkiezingscampagnes (informatie voor iedereen toegankelijk).