Studierapport met aanbevelingen: betere toegankelijkheid ziekenhuizen voor dove en slechthorende personen

Unia ontvangt al jaren meldingen van dove en slechthorende personen over problemen met de toegankelijkheid van ziekenhuizen. Ze ondervinden problemen om een afspraak te maken of om hun weg te vinden in het gebouw, krijgen geen tolk Gebarentaal of moeten zelf de kosten voor de tolk dragen, enz.  

Recht op gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht. Toch zien we dat heel wat dat dove en slechthorende personen geen gelijke toegang hebben tot de diensten van een ziekenhuis als andere personen. Dat leidt ertoe dat dove personen vaker een slechtere gezondheid hebben dan andere personen. 

Recht op redelijke aanpassingen in het ziekenhuis

Unia werkte daarom een studierapport uit met aanbevelingen. Met deze aanbeveling ijvert Unia ervoor dat de fundamentele rechten van dove en slechthorende personen als personen met een handicap gerespecteerd worden.

De aanbevelingen kwamen tot stand in overleg met de verenigingen van dove en slechthorende personen, de tolkenbemiddelingsdiensten, de tolkenverenigingen, de bevoegde administraties, de ziekenhuiskoepels en enkele ziekenhuismedewerkers.

Het studierapport baseert zich bovendien op bevragingen bij ziekenhuizen over de toegankelijkheid voor dove en slechthorende personen. Je kan de resultaten voor de Vlaamse Gemeenschap en voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap op deze pagina downloaden. 

Welke drempels zijn er vandaag en hoe kunnen we ze wegwerken?

Verschillende drempels zorgen er op dit ogenblik voor dat die toegang niet gelijk is. Er zijn drempels: 

  • bij preventie- en informatiecampagnes over gezondheid van de overheid; 
  • bij de voorbereiding om naar het ziekenhuis te gaan (informatie, afspraak maken); 
  • in het ziekenhuis zelf (weg vinden, wachtzaal, verblijf ); 
  • bij consultaties en  behandelingen (communicatie met artsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel). 

Om deze drempels weg te werken, is er actie nodig bij drie groepen: 

  • Het beleid moet zorgen voor toegankelijke preventie- en informatiecampagnes, duidelijke richtlijnen en voldoende financiering . 
  • De ziekenhuizen moeten de noden van dove en slechthorende personen beter leren kennen en een beleid hebben rond het onthaal en de behandeling. 
  • De dove en slechthorende personen moeten hun rechten en de bestaande dienstverlening beter kennen. 

Unia ontwikkelde alvast een infoblad voor ziekenhuismedewerkers om de communicatie met dove en slechthorende personen te verbeteren.