Brussels plan tegen racisme zet stap in goede richting

23 december 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

Op donderdag 15 december 2022 heeft de Brusselse regering haar nieuwe antiracismeplan 2023-2026 aangenomen. Het plan omvat een vijftigtal maatregelen in verschillende bevoegdheidsdomeinen: preventie, bewustmaking, huisvesting, werkgelegenheid, openbare dienstverlening, sociale zaken, gezondheid, openbare ruimte en mobiliteit.

Het plan is een nieuw instrument om racisme in de Brusselse samenleving doeltreffender te bestrijden en is volgens Unia een stap in de goede richting. Maar ondertussen blijft het wachten op een interfederaal plan tegen racisme.

Unia bracht een advies uit over het ontwerp van het Brusselse plan en had de gelegenheid het te bespreken met het kabinet van de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Unia is tevreden dat een aantal van haar aanbevelingen in het goedgekeurde plan zijn opgenomen.     

Sterke punten uit het plan:

  • Versterken en bestendigen van de financiering van antiracistische verenigingen, die het vaak moeilijk hadden om te kunnen werken.
  • Unia wordt als partner betrokken bij acties rond gezondheid, preventie en bewustmaking, politie, rechten van Roma en woonwagenbewoners, werkgelegenheid en het testen van discriminatie op het gebied van huisvesting.
  • De oprichting van een regionale raad tegen racisme, waarvan ook het maatschappelijk middenveld deel zal uitmaken.
  • Het wordt eenvoudiger om melding te maken van raciale discriminatie op het werk, door een betere samenwerking tussen Actiris, de regionale arbeidsinspectie, Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Unia betreurt evenwel dat positieve acties, een belangrijke maatregel om diversiteit op de werkvloer te vergroten, niet in het plan werden opgenomen. Nochtans hadden de Brusselse sociale partners (Brupartners) de regering opgeroepen ook op dit vlak haar verantwoordelijkheid te nemen.

De goedkeuring van het Brussels Plan tegen racisme is echter slechts een eerste stap. Belangrijk is nu om ervoor te zorgen dat de vooropgestelde maatregelen de komende jaren ook worden uitgevoerd en gefinancierd. Unia vindt het noodzakelijk dat een begeleidingscomité toeziet op de uitvoering van dit plan. In dit comité moet naast de overheid een brede vertegenwoordiging van het middenveld zitting hebben.

Vergelijkbare artikels