OCMW veroordeeld voor discriminatie medewerker met handicap

5 juli 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Bij een besparingsronde ontsloeg een OCMW in een Vlaamse gemeente een voltijdse medewerker omdat hij niet genoeg zou renderen. Hij werd wel halftijds opnieuw in dienst genomen. Unia stapte samen met de man naar de rechtbank. De arbeidsrechtbank van Gent bevestigt nu dat het gaat om directe discriminatie op basis van handicap. 

De rechtbank vond dat er voldoende elementen waren die wijzen op een discriminatie op basis van handicap. Zo verwees de nota die de OCMW-secretaris had voorbereid voor een besparingsronde expliciet naar de handicap en linkte het OCMW de handicap aan het onvoldoende rendement. Er was dus sprake van een ongelijke behandeling op basis van handicap, wat verboden is volgens de antidiscriminatiewetgeving.

Bovendien ging het OCMW volgens de rechtbank nogal licht over mogelijke alternatieven om de besparingen door te voeren, zonder de werknemer te moeten ontslaan. De focus lag voornamelijk op het verlies aan rendement. De andere openstaande opties tijdens de besparingsronde (bijvoorbeeld het niet-vervangen van een medewerker die op pensioen ging) hadden op gelijke voet bestudeerd en behandeld moeten worden. Ook vroeg het OCMW geen subsidie aan voor de tewerkstelling van de melder. 

Schadevergoeding en aanplakking vonnis

De rechter legde het OCMW een schadevergoeding op ter hoogte van zes maanden brutoloon. Het OCMW moet ook al zijn werknemers informeren over het verbod van discriminatie op basis van handicap en de rechten van mensen met een handicap in geval van ontslag. De rechtbank vindt dat alle medewerkers van het OCMW moeten weten dat een ontslag omwille van een handicap discriminatie is. Zo kunnen zij eventuele overtredingen onmiddellijk signaleren bij de bevoegde instanties.

Belangrijk maatschappelijk signaal

Unia is tevreden met de uitspraak. Ze veroordeelt discriminatie maar geeft tegelijk ook een belangrijk maatschappelijk signaal in verband met de tewerkstelling van mensen met een handicap. Zoals de inclusiespiegel van GRIP onlangs nog aantoonde, zijn personen met een handicap zijn vaak de eersten die hun job verliezen bij een economische crisis. Zij hebben nochtans dezelfde rechten als elke andere werknemer. Het VN-Comité tikte België al eerder op de vingers omdat er in ons land te weinig mensen met een handicap aan de slag zijn. Het Comité wees ook op de lage tewerkstellingsgraad van mensen met een handicap bij de verschillende overheden in ons land, die hun eigen streefcijfers niet halen. Voor Vlaamse gemeenten en OCMW’s geldt een streefcijfer van 2%.

Het volledige vonnis kan je hier lezen.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.