OCMW veroordeeld voor discriminatie medewerker met handicap

5 juli 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Bij een besparingsronde ontsloeg een OCMW in een Vlaamse gemeente een voltijdse medewerker omdat hij niet genoeg zou renderen. Hij werd wel halftijds opnieuw in dienst genomen. Unia stapte samen met de man naar de rechtbank. De arbeidsrechtbank van Gent bevestigt nu dat het gaat om directe discriminatie op basis van handicap. 

De rechtbank vond dat er voldoende elementen waren die wijzen op een discriminatie op basis van handicap. Zo verwees de nota die de OCMW-secretaris had voorbereid voor een besparingsronde expliciet naar de handicap en linkte het OCMW de handicap aan het onvoldoende rendement. Er was dus sprake van een ongelijke behandeling op basis van handicap, wat verboden is volgens de antidiscriminatiewetgeving.

Bovendien ging het OCMW volgens de rechtbank nogal licht over mogelijke alternatieven om de besparingen door te voeren, zonder de werknemer te moeten ontslaan. De focus lag voornamelijk op het verlies aan rendement. De andere openstaande opties tijdens de besparingsronde (bijvoorbeeld het niet-vervangen van een medewerker die op pensioen ging) hadden op gelijke voet bestudeerd en behandeld moeten worden. Ook vroeg het OCMW geen subsidie aan voor de tewerkstelling van de melder. 

Schadevergoeding en aanplakking vonnis

De rechter legde het OCMW een schadevergoeding op ter hoogte van zes maanden brutoloon. Het OCMW moet ook al zijn werknemers informeren over het verbod van discriminatie op basis van handicap en de rechten van mensen met een handicap in geval van ontslag. De rechtbank vindt dat alle medewerkers van het OCMW moeten weten dat een ontslag omwille van een handicap discriminatie is. Zo kunnen zij eventuele overtredingen onmiddellijk signaleren bij de bevoegde instanties.

Belangrijk maatschappelijk signaal

Unia is tevreden met de uitspraak. Ze veroordeelt discriminatie maar geeft tegelijk ook een belangrijk maatschappelijk signaal in verband met de tewerkstelling van mensen met een handicap. Zoals de inclusiespiegel van GRIP onlangs nog aantoonde, zijn personen met een handicap zijn vaak de eersten die hun job verliezen bij een economische crisis. Zij hebben nochtans dezelfde rechten als elke andere werknemer. Het VN-Comité tikte België al eerder op de vingers omdat er in ons land te weinig mensen met een handicap aan de slag zijn. Het Comité wees ook op de lage tewerkstellingsgraad van mensen met een handicap bij de verschillende overheden in ons land, die hun eigen streefcijfers niet halen. Voor Vlaamse gemeenten en OCMW’s geldt een streefcijfer van 2%.

Het volledige vonnis kan je hier lezen.

Vergelijkbare artikels

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).