Unia bezorgd over gestemde parkeerordonnantie in Brussels Parlement

6 juli 2022
Discriminatiegrond: Handicap

Afgelopen vrijdag stemde het Brusselse Parlement een nieuwe parkeerordonnantie. In de gewijzigde tekst wordt gratis parkeren voor personen met een handicap afhankelijk gemaakt van zogenaamde ‘preregistratie’. En dat in alle gemeenten waar Parking.brussels instaat voor het toezicht en ook in andere gemeenten die hiertoe beslissen. Personen met een handicap die niet vooraf zijn ingeschreven, moeten het vaste parkeertarief betalen, zonder de mogelijkheid om dit aan te vechten en te laten annuleren. 

Volgens de wetgever zou deze preregistratie nodig zijn om scan-cars te kunnen blijven gebruiken voor de parkeercontrole. Dit na een recente uitspraak waarin Parking.brussels in het ongelijk werd gesteld. Unia is niet tegen het gebruik van scan-cars of tegen een binnen de verschillende regio’s geharmoniseerd preregistratiesysteem. Unia kan evenwel niet aanvaarden dat gratis parkeren voor mensen met een handicap afhankelijk wordt gesteld van het doorlopen van een procedure, waarbij bovendien geen beroepsmogelijkheid voorzien is.

Unia maakt zich grote zorgen over deze wetswijzigingen.

Nieuwe obstakels voor personen met een handicap

De nieuwe ordonnantie betekent voor Unia een stap achteruit voor de rechten van personen met een handicap. Door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe verbonden om maatregelen te nemen om discriminatie van personen met een handicap uit te bannen. En om hun persoonlijke mobiliteit te vergemakkelijken. Unia vindt dat de nieuwe ordonnantie voor de Brusselse regio indruist tegen de positieve verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, de Grondwet (art.22ter) en de antidiscriminatiewetgeving.

Unia beraadt zich over verdere stappen en blijft ter beschikking van de Brusselse overheid om op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken die de rechten van personen met een handicap respecteren.

Bijkomende informatie

Wat is het concrete gevolg van de ordonnantie?

Momenteel volstaat het dat personen met een handicap hun parkeerkaart zichtbaar achter de voorruit leggen om gratis te parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als ze ten onrechte toch bekeurd worden (wat vaak het geval is bij scan-cars), kunnen ze dit betwisten en laten annuleren door klacht in te dienen bij Parking.brussels. Daarbij moeten ze de boete niet eerst betalen. Van zodra de nieuwe ordonnantie in voege treedt, moeten personen met een handicap die gebruik willen maken van gratis parkeren de volgende stappen volgen:

  • de parkeerkaart voor personen met een handicap (afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid) zichtbaar in het midden tegen de voorruit plaatsen, en
  • de nummerplaat van het voertuig registreren op een digitale lijst (white-list), aan de hand van een parkeermeter of een ander digitaal middel dat aangeboden wordt door Parking.brussels (zoals een app, sms of webpagina).

Waarom kant Unia zich tegen preregistratie?

Unia heeft principieel geen bezwaar tegen preregistratie. Toch is Unia om verschillende redenen gekant tegen het verplichte karakter ervan:

1. De verschillende manieren om een voertuig te registreren, zijn niet voor iedereen bruikbaar en toegankelijk. Enkele voorbeelden:

  • De digitale lijst roept vragen op wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen met een handicap en komt niet tegemoet aan veel personen met een handicap die zich afwisselend door verschillende personen laten vervoeren
  • Niet overal staan parkeermeters. Het gebruik van parkeermeters is niet voor iedereen toegankelijk.
  • De app van Parking.Brussels voldoet niet aan de normen van digitale toegankelijkheid.

2. Er is geen harmonisatie op regionaal en federaal niveau:

  • Gemeenten die hun bevoegdheid voor parkeercontrole niet hebben overgedragen aan het Brusselse Gewest, kunnen afwijkende preregistratieprocedures instellen. Een harmonisatie van de praktijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet gegarandeerd.
  • Andere gemeenten in België hebben verschillende preregistratieprocedures. Personen met een handicap zullen zich dus op verschillende lijsten moeten inschrijven naargelang de reisbestemming. Deze situatie is niet houdbaar. De federale overheid zoekt momenteel naar oplossingen die op nationaal niveau geïmplementeerd kunnen worden. Waarom niet hierop wachten?

3. Veel personen met een handicap zullen beboet worden zonder dat ze de mogelijkheid hebben om dit te betwisten. Dit is vooral onrechtvaardig omdat te verwachten valt dat veel personen met een handicap niet op de hoogte zullen zijn van deze procedure (bijv. personen met een handicap die niet in Brussel wonen of die niet overweg kunnen met digitale tools…). Bovendien zullen anderen niet de mogelijkheid hebben om zich vooraf te registreren omdat de manieren om dit te doen niet toegankelijk zijn. Denk aan blinde personen die zich niet kunnen inschrijven op een digitale lijst, geen gebruik kunnen maken van ontoegankelijke parkeermeters en geen toegang kunnen krijgen tot de app omdat deze niet voldoet aan de normen.

4. De procedure werd niet afgestemd met de belangenverenigingen van personen met een handicap, ondanks de aanzienlijke impact die ze heeft op de rechten van de betrokken personen.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.