Wat doet Unia niet?

Unia kan enkel optreden in het kader van haar opdrachten.

Unia is dus niet bevoegd voor discriminatiegronden die niet in de wet zijn opgenomen. Ze is ook niet bevoegd voor discriminatie op basis van gender, die wordt behandeld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en de Vlaamse Genderkamer. Unia is ook niet bevoegd voor discriminatie op basis van taal. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht ziet erop toe dat de openbare diensten de wetten inzake taalgebruik naleven, maar voor andere vormen van taaldiscriminatie bestaat er geen bevoegde instantie. Unia is ook niet bevoegd voor discriminaties die samenhangen met Vlaamse bevoegdheden. Dat is de taak van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Unia houdt zich ook niet bezig met de analyse van de migratie, de grondrechten van vreemdelingen en de mensenhandel. Dat is de taak van het Federaal Migratiecentrum, Myria.

Unia is geen rechtbank: de adviezen die Unia formuleert, zijn niet bindend, ook al wordt de expertise van Unia breed erkend.

Unia is geen sociale dienst die mensen begeleidt bij administratieve of sociale stappen.

Unia is geen advocatenbureau: de specialisten die bij Unia werken, kunnen je raad geven en je gratis begeleiden in de stappen die je onderneemt. Ze zijn geen advocaten en kunnen je dus niet wettelijk vertegenwoordigen.

Opgelet: Sommige meldingen behandelt Unia niet, zoals anonieme meldingen. Lees hier waaraan je melding moet voldoen.