COVID-19: een test voor de mensenrechten - eerste rapport (2020)

Unia analyseerde de maatschappelijke impact van de coronacrisis in België. De maatregelen die de overheden namen om de pandemie in te dijken, hadden een zware impact op kwetsbare doelgroepen (oudere personen, personen met een handicap, jongeren, personen in instellingen, ….) Unia stelt de proportionaliteit van deze maatregelen in vraag en doet een reeks aanbevelingen aan de overheden.

Als nationale mensenrechteninstelling ziet Unia de coronacrisis als een alarmsignaal inzake respect voor de mensenrechten die universeel en onvervreemdbaar zijn, onafhankelijk en ondeelbaar, gelijk en niet-discriminerend. Het zijn tegelijkertijd rechten en plichten. De verzwakking van een van deze rechten heeft gevolgen voor de verwezenlijking van alle andere. Omgekeerd bevordert het respect voor een van deze rechten alle andere.

Dit rapport focust zowel op de meldingen die Unia kreeg, waarin melders de coronamaatregelen in vraag stelden, als de signalen vanuit het middenveld. En dat voor de periode tussen 1 februari en 19 augustus 2020.

Dit vullen we aan met het werk inzake handicap van Unia, vanuit onze rol als onafhankelijk mechanisme voor de bevordering, de bescherming en de opvolging van de toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Unia wees na een onderzoek in juli 2020 al op de dramatische impact van de coronacrisis op personen met een handicap en hun familie.

Tot slot analyseren we ook de impact van de epidemie op de meest kwetsbare groepen.